En kort sträcka av pendlingsstråket Hornsgatan finns ett cykelfält som håller god standard bara vissa tider. Är det i linje med Stockholm stads cykelplan?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Tidigare var cykelfältet så smalt att en trehjulig lastcykel, armcykel eller cykelsläp för barn inte fick plats. Därefter gjordes en förändring så även parkeringsplatserna blev cykelfält. Men bara delar av dagen. När sträckan används som lastplats finns fortsatta risker för trafikanter på cykel.

Före breddning av cykelfältet

2019-06-03 Cykelfältet 1 meter brett, otryggt med tung trafik

Efter breddning av cykelfält

2021-12-30 Otryggt mellan tung trafik och leveranstrafik

Risker för trafikanter på cykel

  • För liten ”vingelmån”, för nära tung trafik, lastbilar och bussar.
  • Otryggt för barn att cykla
  • Om leveranstrafik öppnar förardörr får den cyklande dörren i ansiktet.
  • Om en lastbil eller buss passerar samtidigt som en förardörr öppnas finns risk för dödsfall eller invalidiserande skador.

Förslag till lösning

Anlägg separerad cykelbana längs sträckan, med kantsten mot körbana för blandad trafik. Nackdel är att leveranstrafik får lite längre till närmaste lastzon. Å andra sidan när fler lockas att gå och cykla i Stockholm, ökar framkomligheten för leveranstrafiken, när färre väljer privatägd bil.

Ärendehantering

Karta
2022-04-23 #1 Mail till trafikkontoret SY2204240214FPZ

Uppdateringar

2022-04-23 kontakt #1
Mail till trafikkontoret SY2204240214FPZ
”Hej!
Tack för tålamod och allt som görs för trafiken i Stockholm.
Vid Hornsgatan mellan Bellmansgatan och Mariatorget har cykelfältet breddats, mycket bra. Men bara på deltid om vi förstår skyltningen rätt. Hur har det motiverats, och hur ser det beslutet ut? Kan ett cykelstråk ha god standard bara delar av dagen? Det är risker för cyklande trafikanter när god standard inte följs, i värsta fall risk för invalidiserande skador, och i vissa situationer även risk för dödsfall. Följer utformningen cykelplanen?
Via länken nedan finns dokumentation, bilder mmhttps://cyklandeombud.se/utformning/cykelfalt-pa-deltid-vid-hornsgatan/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-04-28
Tidigare tråd i FB-gruppen Cykla i Stockholm. Länk