Just nu bygger SL om sin busshållplats vid Drottningholms slott med hjälp av en entreprenören NCC. Bygget strider mot Trafikverkets och Ekerö kommuns planer för utformning av cykelbanor.

Trafikverket har tagit fram en regional cykelplan där man tagit fasta på ett par saker som är viktigt för säker cykling. Det är inte en tvingande plan men den innehåller förnuftiga och bra lösningar att utgå från. En av de lösningarna är att man inte skall bygga hinder i vägen för cyklisten/mopedisten samt att man skall ha en viss bredd och svängradie på cykelvägen. Det finns också ett par områden som berör just busshållplatser. Om man vill göra cykelvägar trafiksäkra så är detta en mycket bra utgångspunkt. Däremot så har inte alla trafikplanerare samma syn och det verkar som om många helt bortser från dessa mycket enkla åtgärder.

Vid Drottningholms slott passerar dagligen många cyklister, mopedister och gångtrafikanter. Sommartid är det också en del turister som cyklar eller tar buss. Det är den enda vägen ut på Mälaröarna vilket gör att oskyddade trafikanter bör färdas på cykelbanan.

Under en viss tid har det dock, enligt SL och Arriva, varit ett problem med att cyklister kör förbi en dåligt placerad busshållplats vid Drottningholms slott. Det kan kanske förklas av det enkla fenomen att man har placerat busskuren mitt i cykelbanan.

För att få bukt med detta problem har man gjort framkomligheten sämre med hjälp av ytterligare hinder.

Arbetet har delats upp i två steg. Första steget genomfördes under  sommaren (2015) med att att flytta busskuren från sidan av vägen till att stå mitt i cykelbanan. Andra steget har nu varit att placera stolpar där någon form av stacket skall sättas mellan stolparna. Bygget har pågått i 2-3 veckor och är ännu inte klart, men oberoende lösning så kommer det innebära en markant försämring i säker framkomlighet.

Vem som var först, cykeln eller bussen, är i detta sammanhang  säkert  relevant att fråga sig, men det är i regel inte den fråga som leder fram till en bra lösning. Det som gäller nu är att flera trafikslag befinner sig på samma yta och den mest rimilga lösning är att man söker en lösning som passar alla. Inte bara ett trafikslag.

Både Ekerö Kommun och Trafikverket har tagit fram omfattande dokument om hur cykelinfrastrukturen skall utformas. Bägge planerna är omfattande och har många bra delar. Tyvärr verkar väghållaren helt bortsett från dessa planer och valt att göra en lösning som är direkt farlig för cyklister.

Frågan är också om lösningen är bättre än den som var från början, innan busskuren flyttades ut i cykelvägen. En person som råkar befinna sig på fel sida om staketet har inte många vägar att väja åt.

Den tekniska lösning man valt har till syfte att separera personer som står och väntar på bussen alternativ kliver av bussen från övriga personer som oberoende fordon befinner sig på cykelbanan. Det har dock missat att man måste ta sig till och från busshållplatsen och det kan göras på flera sätt och kanske inte alltid på rätt sida om staketet.

I den bästa av världar kommer detta gå jättebra men ett enda litet misstag från en turist kan leda till dramatiska följder. Till skillnad från bilvägen där det strikt finns regler för vilken sida ett fordon skall befinna sig på, så är det inte alls lika klart på en gång/cykelbana.

Trafikförordningen säger ”Det finns inga generella regler för vilken sida du som är gående ska använda på en gångbana, gångväg eller gång- och cykelväg. Det kan finnas lokala föreskrifter och de är då utmärkta med vägmärken.”
(… man undrar hur dom kan veta att deras barriär fungerar… då… när man får gå vart man vill)
  
Om nu en person anländer med buss så är det knappast troligt att denne hunnit studera gällande praxis vid just denna hållplats. Skulle nu denna inte ont anande person promenera mot sidan av gång/cykelbanan skulle denna va direkt med kollisionskurs med t.ex en elektrisk moped eller en lådcykel. Skulle en av de alla rullskidåkare som trafikerar vägen tvingas manövrera utan bromsar på den smala vägen kan man närmast fantisera om utfallet.

Väjningsmöjligheterna är obefintliga och man har nu skapat en miljö där möjligheten att korrigera ett misstag inte finns. De risker som fanns tidigare finns kvar men numera finns några till.

Vill man ha en konstruktiv lösning så finns det två bra vägar att välja. Den första är att flytta busskuren 100-200 meter längre ut på Lovön där det finns plats. Den andra är att flytta busskuren till andra sidan om vägen där det finns möjlighet för bussen att köra in och släppa av och på passagerare.
Det andra alternativet innebär också att de fåtalet resenärer som anländer till Drottningholm inte skulle behöva korsa vägen. Det man kan säga om just det andra alternativet är att det redan finns en hållplats enbart för avstigning på andra sidan vägen.

Kartlänk:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.3240&mlon=17.8898#map=14/59.3240/17.8898&layers=CN

Cykelbanan på Lovön ut mot Ekerö och Färingsö är trots sina brister en mycket bra cykelbana som används flitig. Den har under många år hållit en hög standard och haft mycket få olyckor med undantag för en passage på Färingsö förbi en bensinstation. 

Det som nu pågår är en markant sänkning av standarden vilket sannolikt kommer leda till att ökningen av personer som pendlar mellan Ekerö Centrum och Bromma med cykel kommer minska


Trafikverkets nya plan för den nya vägen innefattar också att cykelbanan skall göras smalare och korsa väg 261 flera gånger vilket är mycket olyckligt.