För att spara in på TMA-fordon använder Stockholm vatten cykelpendlingsstråket för tung spolbil. Sträckan får sönderkörd mark, och trafiken blockeras.

Skyltar för vägarbete saknas, trafikomledning saknas, ingen vakt hänvisar trafiken. I princip all gång- och cykeltrafik är blockerad då spolbilen tar upp hela gång- och cykelbanans bredd vid Bergslagsvägen mellan Islandstorget och Ängbyplan. Trafikanter med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller med lastcykel är mest utsatta. Hur ser policyn ut för Stockholm vatten när det gäller att följa stadens villkor för TA-plan, och att inte hindra prioriterade trafikslag? Hur är kunskapsläget hos Stockholm vatten när det gäller de prioriterade trafikslagen gång- och cykeltrafik? Har en gcm-bana bärighet för tunga lastbilar?

Marken förstörd längs sträckan

Längs sträckan är marken sönderkörd, och lera ligger kvar på asfalten. Lera är enligt VTI känd risk för omkullkörning och personskador. Spolbilen behövs för att rören ska kunna inspekteras.

200211 Mark förstörd, lera kvarlämnad på gång- och cykelbanan

Hur kan detta arbete göras bättre?

För att följa stadens villkor för vägarbete, och följa stadens framkomlighetsstrategi kan detta arbete utföras från väg för motortrafik, så långt det är möjligt. Där behövs TMA-bilar. Alternativt kan möjligen mindre fordon användas på natt, som inte förstör mark eller vägkropp.

Ärendehantering

Kartlänk
Spolbil från Relita
2020-02-12 Fråga till Stockholm vatten
2020-02-12 Anmälan till trafikkontoret SY2002121339YJQ
2020-02-21 Ringer trafikkontoret om sopa med stålborste
2020-02-24 Mail o tel trafikkontoret uppföljning
2020-03-05 Relita handsopar lera på sträckan

Läs mer om Stockholm vatten

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

2020-03-05
Relita handsopar lera längs sträckan. Två veckor efter uppmaning via trafikkontoret jour att sopa omedelbart, eftersom det är risk för personskador.

2020-03-05 Relita handsopar sträckan

2020-02-24
Mail och telefon med trafikkontoret.
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.  Uppföljning ärende SY2002121345VAA Jag har nu kollat TA-planen och den gäller inte för det datum jag felanmälde. Så antingen fick jag fel TA-plan skickad, alternativt finns ingen TA-plan för det arbete jag felanmälde. Finns det TA-plan för arbete 2020-02-11? I så fall önskar jag ta del av den. 
Observation blockerad GC spolbil 2020-02-11Felanmälan 2020-02-12TA-plan gäller arbete 2020-02-14 till 2020-02-20
Jag undrar också om det kommer att krävas vite/sanktionsavgift för att TA-plan saknades alternativt att TA-plan inte följdes, att det saknades trafikomledning när all trafik blockerades av Relita spolbil samt bil för inspektion. Jag undrar också när återställning av sönderkörd mark intill GC-banan kommer att ske. Det är ett trafiksäkerhetsproblem att om en cyklande kommer utanför asfalten, då är det ett djupt hjulspår där. 
Jag har också via telefon uppmanat att asfalten behöver sopas med kantborste sidomonterad med stålborste, omgående, eftersom lera är kvar på asfalten, leran sitter hårt och utgör risk för omkullkörningen enligt studier vid VTI. Vet ni om den sopningen är utförd?
Hela ärendet med bilder finns här nedan via länken. https://cyklandeombud.se/hinder/stockholm-vatten-blockerar-cykelstrak/ Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-02-21
Ringer trafikkontoret och uppmanar att sopa bort lera med stålborste, eftersom lera är känd risk för singelolyckor/personskador enligt VTI

2020-02-20
Trafikkontoret skickar TA-plan, fast det är fel TA-plan. Spolbilen körde 12e februari, och TA-planen gäller arbete från 14e februari. TA-planen godkändes dock först 17e februari.

2020-02-20
Även öster om Ängbyplan är lera lämnad på pendlingsstråket. Risk både för gång- och cykeltrafik. Barn och trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta.

2020-02-20 Lera lämnad på pendlingsstråk kartlänk

2020-02-13
Mail till Relita
Hej Tack för det arbete ni gör för underhåll av stadens vatten och avlopp. 
Vi undrar om ni har en TA-plan för arbetet längs Bergslagsvägen. Där blockeras gång och cykeltrafik utan trafikomledning, och utan vakt. Har ni planer på att återställa sönderkörd mark?Det har lämnats kvar lera på asfalten, vilket enligt VTI är kända orsaker till omkullkörning och personskador. Det behöver märkas ut med sergeanter, samt sopas med stålborste eftersom det sitter ganska hårt. 
Varför valde ni att använda gcm-banan istället för vägen för motortrafik? Vem är beställaren för arbetet? Styrde beställaren att använda gcm-banan istället för Bergslagsvägen?
Läs mer om ärendet och se bilder via länken nedan. 
https://cyklandeombud.se/hinder/stockholm-vatten-blockerar-cykelstrak/
Med vänliga hälsningar Superlokala Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-02-13
Stockholm vatten och avlopp svarar på twitter. De hänvisar till underleverantören.

2020-02-13 twitter länk

2020-02-12
Anmälan och begäran om TA-plan till trafikkontoret
Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2002121339YJQ. Din beskrivning: Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Jag önskar ta del av TA-plan för Stockholm vattens arbete längs Bergslagsvägen mellan Islandstorget/Ängbyplan. Jag undrar också om Stockholm vatten kommer att återställa mark och asfalt om är sönderkörd. De har lämnat lera på asfalten, vilket enligt VTI är risk för omkullkörning och personskador. Vilka möjligheter har trafikkontoret att kräva vite/sanktionsavgift här? När jag passerade fanns ingen trafikomledning, skyltning eller vakt, och gcm-banan var blockerad. Se mer detaljer och bilder via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/hinder/stockholm-vatten-blockerar-cykelstrak/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

2020-02-12
Asfalt körs sönder på gång- och cykelbanan.

Foto B. Steen

Lera lämnas på cykelbanan, enligt VTI känd orsak till singelolyckor och personskador.

2020-02-12
Fråga till Stockholm vatten och avfall
Hej!
Jag undrar hur policyn ser ut för Stockholm vatten och avfall, när det gäller att använda gång- och cykelbanor för spolbilar, samt vilken policy ni har för trafikomledning, hindrande av gång- och cykeltrafik, personer med funktionsvariationer, följa stadens villkor för TA-planer, återställa sönderkörd mark.
Här ett exempel där spolbil blockerar cykelpendlingsstråket längs Bergslagsvägen
Läs om ärendet via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/hinder/stockholm-vatten-blockerar-cykelstrak/
Med vänliga hälsningarSuperlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2020-02-10
Stockholm vatten blockerar cykelpendlingsstråket Munkbroleden. Omledning saknas, trafikanter från slussen får ingen hänvisning, får vända om och hitta andra vägar. Munkbroleden är en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Cykeltrafikens Essingeleden.