Det blir mycket farliga situationer när Securitas tvingar ut cyklande i tung trafik mot Skanstullsbron. Det orsakar panikbromsningar och nära masskrock. 

Foto Michael Jansson

I gruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Michael Jansson om en förare från Securitas som blockerar en av Stockholms mest trafikerade cykelstråk längs Götgatan mot Skanstullsbron. Att cykla i Stockholm är inte en trygg upplevelse, inte ens på prioriterade cykelstråk.
Superlokala cyklandeombud driver på politiker att börja bötfälla parkerade fordon på gångbanor och cykelfält. Ännu har politiker på trafikroteln inte svarat med konkreta besked hur det ska lösas.

Kvällens incident vid Götgatan/Ringvägen. I värsta rusningstid parkerar denna Securitasbil i cykelbanan precis efter korsningen. Nära masskrock när det blir panikbromsningar. Speciellt läskigt när sonen på 15 månader sitter i Bullitten. Skärpning Securitas!!

Ärendehantering

160628 Anmält till Securitas
160630 Mail till Securitas om policy om förarnas regelefterlevnad
160701 Svar från Securitas om policy för regelefterlevnad

Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor

Uppdateringar

160701 Blixtsnabbt svar från Securitas


I vår bilförarpolicy som undertecknas av varje medarbetare i samband medanställning framgår följande:

Securitas tjänstebilar är ett viktigt arbetsredskap och en del avföretagets ansikte utåt. Därför ska denna policy kännas till ochefterlevas. Ansvaret för kontroll av efterlevnaden åligger närmaste chef.

1. Framförande och parkering av fordonet ska ske på ett föredömligt sätt.Vid all tjänst med fordon gäller allmänna lagar och förordningar.

2. Högsta tillåtna hastighet får inte överskridas. Hastigheten skaanpassas till rådande förhållanden, detta befrämjar god trafiksäkerhet ochmiljö.

3. Föraren är personligt ansvarig för rättsliga påföljder. Indragetkörkort kan innebära omplacering eller uppsägning.
Sedan finns en mängd andra punkter som handlar om miljö, skador etc
I ledningsystem framgår följande:
”I arbetet hos Securitas kan bilkörning ingå som en väsentlig del. Dettagör att det är av oerhörd vikt att det informeras om Securitas bilpolicy isamband med rekrytering av nya medarbetare. Därefter kan bilförarpolicynmed fördel repeteras i samband med arbetsplatsträffar etc.
Original av undertecknad policy skall förvaras i personalmapp. Kopia skalltas och lämnas till medarbetaren.”
Som du säkert är medveten om är föraransvaret alltid absolut. Men utöverdet är det av vikt att vi är föredömliga i trafiken som företag med tankepå att vi skall skydda / ge trygghet samhälle, företag och hem.
På de flesta orter där vi är verksamma finns gruppledare ute i princip allatider på dygnet som har som uppgift att se till att våra interna reglerföljs. Detta utöver arbetsledning och chef i övrigt.
Är det så att det finns synpunkter från andra trafikanter och allmänhet påhur vår medarbetare framfört  ett fordon är vi oerhört tacksamma för om manringer oss. Vi försvarar inget försumligt eller trafikfarligt beteende itrafiken. Ange då gärna plats, tid och om möjligt registreringsnummer påbilen och ring till vår växel 010 – 470 10 00.
Securitas perspektiv är således klart och tydligt. Vi skall köra lagligtoch parkera lagligt.Vi vill ha reda på om så inte är fallet som jag skrev tidigare. Det ärgivetvis en problematik för oss att i varje minut ha kontroll på varjeenskilt fordon. Vi skall också vara medvetna om att huvuddelen av vårtarbete sker som ensamarbete.
PS. En intressant notering kan vara att vi haft cyklande väktare på vissaplatser i landet, både historiskt och i modern tid. DS.

nnnnn
Förhandlingschef
Securitas Sverige 

Kommentar: Ett bra upplägg, och mycket engagerat svar från Securitas Sverige.

160630 Mail till Securitas

Hej!


Jag vill skriva om securitas biltrafik, 
Har Securitas internutbildning om trafikförordningen och parkeringsregler. 
Om Securitas har egen kontroll/uppföljning av förarnas regelefterlevnad, osv.
Vilken policy har securitas om regelefterlevnad för sina förare.

Med vänlig hälsning


Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län