En stolpe placerades mitt på cykelbanan vid Johannesfredsvägen. Trafikkontoret ska åtgärda, men bara den ena stolpen på cykelbanan. En stolpe ska stå kvar på cykelbanan.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

En stolpe har placerats mitt på den underdimensionerade cykelbanan vid tunneln under tvärbanan Johannesfred. Det är svårt att förstå varför utföraren inte själv förstår att en stolpe mitt i trafiken är en risk för trafikolyckor. Sedan tidigare står en stolpe även på andra sidan tunneln mitt på cykelbanan. Den nyanlagda stolpen ska flyttas, men den ganla stolpen ska stå kvar mitt på cykelbanan enligt trafikkontoret.

Varför återkommer detta med stolpar mitt på cykelbanor?

Det är svårt att förstå att stolpar mitt på cykelbanor hela tiden återkommer. Det borde inte vara svårt att förstå att en stolpe mitt i trafiken är en dålig lösning. Vi ser aldrig samma lösning för motortrafiken.

Ärendehantering

Karta
2022-08-01 #1 Anmälan till trafikkontoret SY2208011748VUP
2022-08-04 #2 Svar från trafikkontoret Norra stolpen ska flyttas
2022-08-05 #3 Uppföljande frågor till TK

Uppdateringar

2022-08-05 kontakt #3
Uppföljande frågot till trafikkontoret
”Hej och tack för snabbt svar och åtgärd, samt tack för tålamod. Vi har några uppföljande frågor. Finns det styrande dokument som reglerar att en stolpe inte ska placeras på en cykelbana?  Om det saknas reglering vilka möjligheter har trafikkontoret att reglera placering av stolpar i styrande dokument?  Kanske är problemet att det saknas resurser att kontrollera alla nya stolpar som anläggs i en stor stad som Stockholm? Att det är trafikanterna som delvis får ta hand om kontroll efter nyproduktion? För att hitta en varaktig lösning för att stolpar inte ska anläggas på cykelbanor, skulle det vara bra att reda ut vad som gick fel denna gång vid Johannesfredstunneln. Var det utföraren som inte följde ritningen? Eller var stolpen inritad redan på ritningen? Vi önskar ta del av ritningen. Är det kunskapsbrist hos utförarna som är del av orsaken? Att de inte känner till styrande dokument, eller att de inte förstår att stolpar inte kan placeras mitt i trafiken? I så fall, hur kan kunskap ökas hos utförarna? Tills sist en fråga om stolpen som ska stå kvar på cykelbanan söder om tunneln. Hur motiveras att den stolpen ska stå kvar på cykelbanan? Är det i linje med stades styrande dokument?  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-08-04 kontakt #2
Svar från trafikkontoret
”[…. ] nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret.  Tack för att du uppmärksammar oss om detta. Skylten om avsmalning på norra sidan av tunneln har hamnat fel. Skyltpaketet ska sitta på den befintliga belysningsstolpen vid trappan. Vi kommer ta bort den nya stolpen och flytta skyltarna under nästa vecka.  Vi planerar inte någon flytt av övergångsställeskylten på södra sidan av bron men tar med oss synpunkten.  Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-08-01 kontakt #1
Tack för allt staden gör gör trafiken. Och tack för tålamod.  Vid tunneln Johannesfredsvägen ser det ut som att en stolpe anlagts mitt i cykelbanan. Hur gick det till och hur kan det åtgärdas? På street view ser det ut som att en stolpe även är placerad på cykelbanan på andra sidan tunneln, kan även den åtgärdas? Med vänliga hälsningar  Cyklandeombud Stockholms län Genom Jon jogensjö.