Asfaltbulor är en risk för omkullkörning och personskador enligt studier vid VTI. Bulorna döljs under olika årstider av tex skuggor eller löv.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Måste medborgarna polisanmäla sin kommun för att få bort trafikhinder som riskerar personskador? Asfaltlimporna i Rinkebydalen är svåra att se under alla årstider. På sommaren kamoufleras bulorna av skuggor från träden. På hösten döljs bulorna av nedfalllna löv. I regn och snö är det också svårare att upptäcka bulorna. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Vad är syftet, och finns studier som belägger effekt?

Det är svårt att förstå syftet med vägbulorna här. Finns det studier som bekräftar att metoden vägbulor är en bra metod?

Stockholms stad har tagit principbeslut att inte anlägga hinder på cykelbanor

Trafiknämnden tog 2019 beslut att nya riktlinjer för hinder på cykelbanor ska användas. Alltså inga bommar, bulor eller betongsuggor ska anläggas på gång- och cykelbanor.

Läs mer om hinder på cykelbanor

Ärendehantering

Position på karta
231112 #01 Begäran till Järva sdf om allmän handling
231114 #02 Järva sdf skickar vidare till trafikkontoret
231116 #03 TK svarar att beslut inte kan hittas

Uppdateringar

231116 #03 TK svar
Vi har sökt efterfrågade handlingar, men inte kunnat hitta några. För kännedom planerar trafikkontoret att ta bort dessa hinder, då de ligger på vad som nu klassas som primärt cykelstråk. På sådana stråk ska inte hinder av denna typ förekomma. Så vitt trafikkontoret känner till, har dessa hinder funnits i flertalet år, sedan innan stråket klassades som primärt cykelstråk. Hindren har då tillkommit under den tid som stadsdelsförvaltningen var ansvarigt för stråket. Vi kan inte säga säkert vad som är syftet med hindren, men troligen är det för att stävja otillåten motorfordonstrafik. Hindren kommer preliminärt tas bort under 2024.  Med vänlig hälsning, xxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Trafikplanering, Norr

231114 #02 Järva sdf skickar över ärendet till trafikkontoret
Jag vill informera dig om att vi idag, 14/11, fått denna begäran vidareskickad till oss från Järva stadsdelsförvaltning, då det är trafikkontoret som ansvarar för detta cykelstråk. Vi återkommer till dig så fort möjligt, troligtvis inom 1-2 dagar, med svar på din begäran. Med vänlig hälsning, xxxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Trafikplanering, Norr

231112 #01 Begäran om allmän handling
Begäran om allmän handling
Härmed begär vi att få ta del av följande allmänna handlingar: 
1. Vi begär ut handlingar för motiv och beslut om anläggning av asfaltbulor på gång- och cykelbanan i Spånga, Rinkebydalen/Tenstadalen på denna specifika plats enligt länk till position på karta. 
https://maps.app.goo.gl/Y1R8qzYcsDZqKB2p7
Platsen är gång- och cykelbanan precis norr om Intagsgränd/Stridsbergavägen/Norra vägen enligt bilder nedan

Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö