Asfaltbulor är en risk för omkullkörning och personskador enligt studier vid VTI. Bulorna döljs under olika årstider av tex skuggor eller löv.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Måste medborgarna polisanmäla sin kommun för att få bort trafikhinder som riskerar personskador? Asfaltlimporna i Rinkebydalen är svåra att se under alla årstider. På sommaren kamoufleras bulorna av skuggor från träden. På hösten döljs bulorna av nedfalllna löv. I regn och snö är det också svårare att upptäcka bulorna. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Vad är syftet, och finns studier som belägger effekt?

Det är svårt att förstå syftet med vägbulorna här. Finns det studier som bekräftar att metoden vägbulor är en bra metod?

231212 Risk för omkullkörning och personskador karta dolt i snö.

Stockholms stad har tagit principbeslut att inte anlägga hinder på cykelbanor

Trafiknämnden tog 2019 beslut att nya riktlinjer för hinder på cykelbanor ska användas. Alltså inga bommar, bulor eller betongsuggor ska anläggas på gång- och cykelbanor.

Läs mer om hinder på cykelbanor

Ärendehantering

Position på karta
Ärendenummer
T2023-03155 
231112 #01 Begäran till Järva sdf om allmän handling T2023-03155 
231114 #02 Järva sdf skickar vidare till trafikkontoret T2023-03155 
231116 #03 TK svarar att beslut inte kan hittas T2023-03155 
231212 #04 Begär ut handlingar asfaltlimpa #2 från Järva SDF
231215 #05 TK skickar tillbaka begäran till Järva SDF

Uppdateringar

231215 #05 TK skickar tillbaka begäran till Järva SDF

Vi har fått denna begäran från dig vidarebefordrad till oss från Järva stadsdelsförvaltning. Det är olyckligt då det rör hinder som trafikkontoret inte känner till att det är trafikkontoret som anlagt, samt att det är på en sträcka som stadsdelen ansvarar för. Vi har tagit kontakt med Järva SDF om detta, men tyvärr inte fått nåt svar. Trafikkontoret har tyvärr inga handlingar att lämna ut som är kopplat till detta. Vi kan endast spekulera i att det handlar om att stävja otillåten biltrafik på sträckan, med tillägg om att det även kan få ned hastigheterna på cykel och andra tvåhjuliga fordon. Vi kommer att skicka detta svar även till Järva SDF för kännedom. Vi kommer även lyfta frågan med dem i våra kontinuerliga kontakt, för att reda ut frågan emellan förvaltningarna. Om du önskar uppdatering när detta är genomfört får du gärna höra av dig, det kommer dock inte kunna hanteras lika skyndsamt som utlämning av allmänna handlingar. Med vänlig hälsning, xxx Trafikingenjör Trafikkontoret Trafikplanering, Norr

231212 #04 begär ut handlingar annat hinder från Järva SDF
Begäran om allmän handling. Härmed begär vi att få ta del av följande allmänna handlingar: 
1. Vi begär ut handlingar för motiv och handlingar om beslut om anläggning av asfaltbulor på gång- och cykelbanan i Spånga, Rinkebydalen/Tenstadalen på denna specifika plats enligt länk till position på karta. https://maps.app.goo.gl/VgMD8tjgXSYXijkK8
Platsen är gång- och cykelbanan öster om förskolan Bittinge. Se kartbild nedan. 

kartbild
bild 2

Järva SDF skickar vidare till trafikkontoret
”Tack för ditt mejl. Detta ligger inom Trafikkontorets ansvarsområde, därför har vi vidarebefordrat din begäran dit för hantering. Med vänlig hälsning xxx Arkivarie och registrator Järva stadsdelsförvaltning
Kanslienheten jarva@stockholm.se

231116 #03 TK svar T2023-03155 
Vi har sökt efterfrågade handlingar, men inte kunnat hitta några. För kännedom planerar trafikkontoret att ta bort dessa hinder, då de ligger på vad som nu klassas som primärt cykelstråk. På sådana stråk ska inte hinder av denna typ förekomma. Så vitt trafikkontoret känner till, har dessa hinder funnits i flertalet år, sedan innan stråket klassades som primärt cykelstråk. Hindren har då tillkommit under den tid som stadsdelsförvaltningen var ansvarigt för stråket. Vi kan inte säga säkert vad som är syftet med hindren, men troligen är det för att stävja otillåten motorfordonstrafik. Hindren kommer preliminärt tas bort under 2024.  Med vänlig hälsning, xxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Trafikplanering, Norr

231114 #02 Järva sdf skickar över ärendet till trafikkontoret T2023-03155 
Jag vill informera dig om att vi idag, 14/11, fått denna begäran vidareskickad till oss från Järva stadsdelsförvaltning, då det är trafikkontoret som ansvarar för detta cykelstråk. Vi återkommer till dig så fort möjligt, troligtvis inom 1-2 dagar, med svar på din begäran. Med vänlig hälsning, xxxx, Trafikingenjör Trafikkontoret, Trafikplanering, Norr

231112 #01 Begäran om allmän handling
Begäran om allmän handling
Härmed begär vi att få ta del av följande allmänna handlingar: 
1. Vi begär ut handlingar för motiv och beslut om anläggning av asfaltbulor på gång- och cykelbanan i Spånga, Rinkebydalen/Tenstadalen på denna specifika plats enligt länk till position på karta. 
https://maps.app.goo.gl/Y1R8qzYcsDZqKB2p7
Platsen är gång- och cykelbanan precis norr om Intagsgränd/Stridsbergavägen/Norra vägen enligt bilder nedan

kartbild

Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö