[texten uppdateras]
Stora betongblock blockerar regionala cykelstråket längs Akallalänken. Betongblocken hindrar framkomlighet och kommer snabbt efter kurva. Det finns andra bättre metoder att hindra biltrafik som är anpassat för cykelbanor. Betongblocken är felanmälda år efter år, men Stockholms stad åtgärdar inte. I mörker ökar riskerna ytterligare, och i mörker plus regn ännu värre, eftersom det saknas reflexer över hela bredden. Inga skyltar finns om avsmalnande väg, eller varning för hindren.

Regionalt cykelstråk Skälbystråket kartlänk

Vägspärrarna är utformade som i en krigszon

Här ska dubbelriktad cykeltrafik passera, och dubbelriktad gångtrafik. Det är en huvudled för cykeltrafik, det är ett regionalt cykelstråk. Men när betongblocken blockar mer än halva bredden finns knappt plats för en körriktning för bara ena trafikslaget.

190715 foto J Karlsson kartlänk

Föreställ dig betongblock på huvudled för motortrafik utan förvarning.

Montage. Akallaleden

Betongblock (tungavstängning) skulle aldrig placeras på en huvudled för biltrafik på samma sätt, så att endast en bil i taget kan passera. Och dessutom utan någon som helst förvarning.

190715 foto J Karlsson

Trafikkontoret i Stockholm saknade tidigare kunskap, nu finns nya riktlinjer

Tidigare saknades kunskap hos stadsdelsförvaltning och/eller trafikkontoret eftersom de inte åtgärdat efter felanmälningar, och att bilhindret över huvud taget placerades ut i nuvarande form. 2018 togs beslut i trafiknämnden om utredning av bilhinder i staden, och nu är kunskapsläget helt annorlunda. Nu ser kunskapsläget lovande ut i den utredning som presenteras 2019-04-25. Frågan är bara om de 14 stadsdelsförvaltningarna har säkrat att de nya riktlinjerna följs.

190715 foto J Karlsson

Gång- och cykelbanan är också ett så kallat pendlingsstråk. Det är en huvudled för cykeltrafik, här ska det vara extra bra standard, framkomlighet och säkerhet. Här utsätter staden och trafikkontoret både gående och cyklande för risker. Tvärt emot stadens handböcker och framkomlighetsstrategi.

Ärendehantering

Kartlänk vägspärr vid tunnel
Kartlänk vägspärr från Norrviksvägen
Runt 2016-2017 Cyklande J K felanmäler betongblocken.
Cyklande J A anmäler hinder ett flertal gånger.
190407 Felanmält SY1904080902UTC
190717 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY1907171435VLY
190725 Stadsdelsförvaltning svarar att de skickar vidare till trafikkontoret.
190729 Trafikkontoret svarar, de tänker inte ta bort betongblocken i dagsläget.
190730 Uppföljande fråga, blir SY1908011051OWA
190821 Svar från TK, de hänvisar tillbaka till stadsdelsförvaltningen.
190926 Påminnelse till stadsdelsförvaltningen att skicka beslut om tungavstängningen.
2020-06-29 Vi ser att vägspärren nu är borttagen.

Läs mer om bilhinder

Hur utformas bilhinder rätt?

  • Det är polisen som i första hand ska lagföra olovlig körning på gång- och cykelbanor
  • I Krister Isakssons genomgång redovisas de senaste försöken i Nederländerna anpassade för cykeltrafik. Bara att läsa. Hänvisningar finns också till referenslitteratur.
Bild från Krister Isakssons genomgång på bicycling
Bild från Krister Isakssons genomgång på bicycling

Uppdateringar

2020-06-29
Vi observerar att vägspärren nu är borttagen från det regionala cykelstråket. Det begärda utdraget på beslutet med motivering till varför vägspärren placerades där har ännu ej kommit från stadsdelsförvaltningen.

190926
Påminnelse till stadsdelsförvaltningen Rinkeby – Kista om att skicka handlingar på beslut att blockera cykelpendlingsstråket med tungavstängning.
Hej
Jag har tidigare begärt ut beslut om utplacering av tungavstängning på det regionala cykeltråket och cykelpendlingsstråket enligt länk nedan. Trafikkontoret skickade det uppdraget till er på stadsdelsförvaltningen. Jag har ännu inte fått ut de handlingarna, och vad jag förstår ska det egentligen ske skyndsamt. 
Här nedan via länken finns alla uppgifter om position på blockering av cykelpendlingsstråk med tungavstängninghttps://cyklandeombud.se/bilhinder/vagsparrar-som-i-en-krigszon-vid-akallalanken/
Jag har även blivit skickad fram och tillbaka mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen, vilket drar ut på tiden när det gäller att åtgärda ärendet. Det skulle vara bra om jag inte blir skickad ytterligare mellan trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen, utan istället får ni göra upp detta själva. När ni har bestämt vilken förvaltnig som har hand om ärendet, då kan ni återkomma till mig med rätt handlingar enligt offentlighetsprincipen.Vänligen använd inte no-reply avsändare, det blir så omständigt att ha en dialog i ärendet då.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö0702693534

190821
Svar från trafikkontoret

Tack för din synpunkt! Tyvärr framgick det inte av vårt tidigare svar men det är stadsdelsförvaltningen i Kista-Rinkeby som ansvarar för de aktuella hindren. Vi kommer därför vidarebefordra ditt ärende till dem och de kommer besvara dig angående motivering och beslut i ett separat epostmeddelande. Det är även de som får bestämma om de fortsatt skall vara kvar. Samtliga synpunkter och felanmälningar som kommer in till staden via TyckTill sparas efter att de avslutats. Felanmälningar och synpunkter behandlas dock något annorlunda då det är olika funktioner inom staden som tar hand om dem. Vi har genomfört ett antal sökningar inom både felanmälan och synpunkt utan att hitta tidigare ärenden om de aktuella betonghindren. Det kan dock vara så att medborgare varit i kontakt med enskilda medarbetare via telefon eller epost, det kan inte vi söka på. Det kan också vara så att ärendena har fått olika adresser då den aktuella platsen inte har en tydlig adress vilket också försvårar sökningen. Roligt att du ser positivt på våra riktlinjer om hinder på cykelbanor. Alla nya hinder som sätts ut ska följa de nya riktlinjerna, men innan vi placerar ut nya eller byter ut äldre hinder vill vi göra en utvärdering kring vilka typer av hinder som fungerar bäst. En sådan utvärdering har inte kommit igång än, men däremot så har vi inventerat befintliga hinder på hela huvud- och pendlingscykelnätet med hjälp av sommarjobbare. Under hösten kommer vi att sätta ihop en projektgrupp som kommer ta fram en tidsplan och att inleda arbetet med följande aktiviteter:
– Träffa tillverkare av hinder för att hitta/utveckla hinder (produkter) som uppfyller riktlinjerna
– Genomföra en utvärdering av hinder på ett antal platser för att se hur de fungerar i verkligheten
– Sprida riktlinjerna till alla stadsdelsförvaltningar, riktlinjerna är dock endast tagna i trafiknämnden och är inte tvingande för stadsdelarna.
– Utvärdera behovet av hinder på de platser där hinder finns (utifrån inventeringen), för att avgöra om de ska tas bort eller ersättas
– Placera ut permanenta hinder där behovet av hinder bedöms finnas.
Än så länge har vi inte formellt informerat stadsdelsförvaltningarna om rapporten och dess riktlinjer, men vi har för avsikt att göra detta när ovanstående arbetet är klart. Vi har däremot informerat och hänvisat till rapporten till våra stadsdelskollegor informellt när frågor likt denna blivit aktuella. 


190730
Uppföljande fråga till trafikkontoret (blir SY1908011051OWA)
Hej
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Tack för svar. De nya riktlinjerna verkar mycket lovande. Vi undrar hur trafikkontoret motiverar att betonghindren ska vara kvar i dagsläget. Vi begär också ut dokument för belutet att placera ut dessa betonghinder. Vad innebär ”ersätta befintliga hinder efter hand” När påbörjas det arbetet, och när beräknas det vara klart?
Alla positioner, bilder och andras anmälningar finns dokumenterat via denna länk.https://cyklandeombud.se/bilhinder/vagsparrar-som-i-en-krigszon-vid-akallalanken/
När det gäller att flera har anmält avspärrningen tidigare från ungefär år 2016 och framåt, dessa uppgifter finns alltså inte på trafikkontoret? Sparas alla anmälningar, eller raderas de efter en tid, eller om tex ett ärende anses avslutat?
Är de nya riktlinjerna kommunicerade till stadsdelsförvaltningarna? Alternativt när kommer det ske? Hur kontrolleras att stadsdelsförvaltningarna därefter har tillräcklig kunskap om de nya riktlinjerna?
Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190729
Trafikkontoret svarar. Dock finns inget motiv till varför trafikkontoret inte vill ta bort vägspärren i dagsläget.

Hej Jon, Tack att du skrev till oss! I dagsläget är det inte aktuellt att ta bort befintliga hinder. Kontoret har tagit fram riktlinjer för utplacering av hinder på cykelvägar. Vi kommer att ersätta befintliga hinder enligt våra riktlinjer efter hand. Enligt synpunktsportalen så har det inte kommit in några ärenden/felanmälningar på denna plats från dig. Här kan du läsa mer om riktlinjerna: 
https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1963250
Med vänlig hälsning Sxxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

190725
Stadsdelsförvaltning svarar att de skickar till trafikkontoret.

Hej, tack för att du hör av dig till oss! Eftersom dina frågor rör Trafikkontorets verksamheter kommer jag att skicka ditt ärende vidare till aktuell förvaltare. Min gissning är att betongblocken vid Akallaleden finns placerade på platsen för att förhindra de illegala bosättningarna i området som förvaltas av Trafikkontoret. Förhoppningsvis kan Trafikkontorets trafikplanerare svara mer utförligt på dina följdfrågor gällande de regionala cykelstråken. Med vänlig hälsning Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 

190717
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret
Hej 
Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
Pendlingstråket och det regionala cykelstråket längs Akallaleden är permanent blockerat med vägspärrar. Den lösningen uppfyller inte kraven för pendlingsstråk eller regionala cykelstråk. Den är inte anpassad för cykeltrafik, och följer inte stadens framkomlighetsstrategi, inte heller andra styrande dokument i staden. 
Vägspärrarna behöver avlägnas direkt. Därefter behöver trafikkontoret hämta in kunskap om cykeltrafik och risker för cykeltrafik, och hämta information om lösningar anpassade för cykeltrafik, när det gäller att stoppa olaglig biltrafik. Sen dela kunskapen till tjänstepersoner och kontrollera att kunskapsläget är tillräckligt.
Vi är också oroade att flera cyklande har anmält detta under lång tid, men trots det har åtgärd inte utförts. 
Vi önskar sedan återkoppling på 
– När vägspärrarna är borttagna
– Från berörd chef: när kunskap om risker med vägspärr på cykelbana är inskrivet i trafikkontorets styrande dokument, och när personalen fått den utbildningen.
– Från berörd chef: Vad beror det på att tidigare felanmälningar inte fungerat, är det brist på kunskap eller organisatoriska brister? Hur och när planeras det rättas till?
Här finns bilder, positioner, länkar till lösningar anpassade för cykeltrafik.https://cyklandeombud.se/bilhinder/vagsparrar-som-i-en-krigszon-vid-akallalanken/
Med vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms län genom Jon Jogensjö

2019-04-08

foto Yasmina O

2019-04-07
Felanmält

Andra som felanmält

Anmält ett flertal gånger
Anmält utan resultat

Ytterligare länkar

Trafikkontoret känner till lösningen eftergivliga pollare

2015 länk
2017 eftergivliga pollare vid Tranebergsbron.