Efter trafikverkets arbete på E4 över cykelpendlingsstråket vid Fredhällsparken mot Tranebergsbron, rinner grus och lera ner till kurvan med skymd sikt. Det blir risk för kollision och personskador för gående och cyklande.

190822
190604 Grus är risk för singelolyckor enligt VTI

Grus på cykelbanor är en vanlig orsak till singelolyckor enligt VTI. Här väljer dessutom nästan alla cyklande att styra över till mötande trafik, när hela norr/västergående körriktning är täckt av en sjö med vatten, och under vattnet finns grus och lera. Det blir då risk för kollision med mötande cykeltrafik. Cyklande mot city väjer då också ut och då blir det risk för kollision med gångtrafik, och risk för personskador.

190604 Här rinner gruset ner med vatten från E4

En vecka efter anmälan till trafikverket är det fortfarande inte åtgärdat. Gruset har dock funnits på platsen sedan minst början av juni, vilket också visar att Stockholms stad saknar besiktning och tillsyn av sina cykelpendlingsstråk. Här är det dessutom ett prioriterat cykelstråk.

190604 Grus i kurva, risk för omkullkörning och personskada

Läs mer om arbete på cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
Beställare Trafikverket
Entreprenör E-schakt entreprenad AB
190604 Första dokumentation av grusläckage från arbetet
190819 Ringer trafikverket
190823 Extra anmälan på trafikverkets facebooksida
190826 Ännu ej åtgärdat
190827 Ny fråga till trafikverket
190829 Ny anmälan till trafikverket, inte åtgärdat
190830 Trafikverkets projektledare bedömer platsen åtgärdad
190904 Cyklandeombud besiktigar platsen, grus, lera vattensamling är kvar. Cyklandeombud åtgärdar själva istället.
190907 Cyklandeombud kontaktar trafikverkets ordförande i nationella cykelrådet. Som leder regeringsuppdraget ”Ökad och säker cykling”
190926 Ännu inget svar från trafikverkets ordförande i nationella cykelrådet, inget svar från trafikverket.
191015 Påminnelse om svar på fråga till Trafikverket.
191031 Påminnelse om svar från trafikverket
2020-07-16 E-schakt spolar åter lera och grus ner på cykelpendlingsstråket
2020-08-27 Påminnelse till Rami Yones om svar i ärendet.
2020-08-27 Ny fråga till Trafikverket E-schakt spolar grus igen

Uppdateringar

2020-08-27
Påminnelse till Rami Yones om svar i ärendet.

länk

Vi frågar även på Trafikverkets facebooksida, varför E-schakt tillåts fortsätta spola ut grus och lera på cykelpendlingsstråket.

2020-07-16
E-schakt fortsätter spola vatten så det hamnar lera på cykelpendlingsstråket. Trafikverket verkar inte särskilt intresserade att se till att deras entreprenörer på trafikverkets arbeten följer villkor för vägarbete. Trafikverket har tidigare svarat att de inte ser behov av åtgärder eller krav på ansvar riktat till E-schakt. Vi pratar på plats med representant från E-schakt. E-schakt anser inte att det finns några problem alls här, och har inte heller funnits tidigare i deras arbete på platsen. De förstår helt enkelt inte problemet med grus och lera på huvudled för cykeltrafik. Vi undrar lite om trafikverkets projektledare alls framfört kritik och krav till E-schakt.

2020-07-16
2020-07-16

2020-06-11
E-schakt lämnar slang på gång- och cykelbanan. Trafikverkets projektledare verkar inte ha framfört krav till entreprenören E-schakt om att följa stadens villkor för vägarbete. Projektedaren har ju tidigare svarat att inga brister har funnits i detta arbete, och att det inte finns behov av utbildning om gång- och cykeltrafik. Här ligger en slang kvar vecka efter vecka.

2020-06-11 slang på gång- och cykelbanan

191031
Påminnelse om svar från trafikverket, nu på trafikverkets nationella facebooksida. Länk

191015
Påminnelse till Rami Yones på trafikverket. Han är chef för planering och utformning på trafikverket och ordförande i Nationella cykelrådet. Han leder alltså arbetet med regeringsuppdraget Ökad och säker cykling.
Länk till twitterposten

191015 påminnelse till Rami Yones

191015
Efter nästan en månad ännu inget svar från Trafikverket om de nu ändrat sig och ser att det fanns brister, hur de ska ändra rutiner, starta utbildning mm.
Länk till trafikverkets facebooksida

191015 påminnelse om svar

190926
Påminnelse till ordförande i Nationella Cykelrådet om svar.

190926 Länk

190926
Påminnelse till trafikverket om svar på frågor om åtgärder

190926 Länk

190907
Cyklandeombud kontaktar trafikverkets ordförande i nationella cykelrådet. Som leder regeringsuppdraget ”Ökad och säker cykling”

190907 Länk

190906
Trafikverket svarar.
”Tack vare att ni gjorde oss uppmärksamma på vattenmängden har vi minskat vattenflödet i vårt arbete. I vår planering hade vi inte beaktat detta som en risk men vi tar lärdom av erfarenheterna. Vi beräknas vara klara med arbetet på söndag.”
Svaret är både osanning och goddag yxskaft. Projektledaren var tydlig med att de inte ens ser detta som ett problem för cykeltrafik, och var tydlig med att det inte finns ett utbildningsbehov av entreprenören. Alltså finns ingen vilja att lära av erfarenheterna. Trots upprepade felanmälningar åtgärdades inte platsen, istället fick vi åtgärda själva.

190904
Cyklandeombud besiktigar platsen. Trafikverket har i princip inte åtgärdat alls. Grus, sand och lera finns kvar på gång- och cykelbanan. Stora mängder grus/sand har flyttats med vattnet från trafikverkets arbete på E4.
Cyklandeombud åtgärdar platsen, eftersom trafikverket varken vill åtgärda, eller ser att det finns några brister alls. Vi gräver bort lera, grus, sand och sediment. Dikar ut så vattnet rinner ut på gräsmatta istället för till kurvan med skymd sikt.

190829
Cyklandeombud anmäler åter att platsen inte är åtgärdad som trafikverket tidigare lovat. Trafikverket svarar 190903 att projektledaren var på plats 190830 och gjorde bedömningen att det var åtgärdat.

190829

190828
Fortfarande inte åtgärdat, varken läckan under bron, eller grus lera på cykelstråket. De cyklande väljer fortfarande att gå ut i mötande trafik på grund av vattensamlingen i kurvan med skymd sikt.

190828
Ny anmälan och fråga från Cyklandeombud.
Hej igen Trafikverket Stockholm Nu visar det sig att det inte är åtgärdat. Någon har lämnat felaktiga uppgifter till er, alternativt någon som inte förstår cykeltrafik. Vi ser ett behov av att ändra organisation och rutiner för när det uppstår risk förpersonskada i cykeltrafik, sannolikt behövs också utbildning både hos trafikverkets personal och entreprenör, med certifiering för tillstånd att arbeta med cykelinfrastruktur. Vem tar tag i det hos er?

190828

190828
Fortfarande inte åtgärdat. Trv svarar 190903 att det inte går att undvika att vatten rinner ut till gång- och cykelbanan. Och att trafikverkets projektledare varit på plats 190830 och bedömt att platsen ska vara åtgärdad.

190827
Ny fråga till trafikverket
Hej igen, nu har det gått en vecka sedan jag anmälde, det är fortfarande inte åtgärdat. Det är en huvudled för cykeltrafik, och det finns risk för personskador. Hur har ni agerat, vart skickade ni uppdraget? vem är entreprenör? Finns TA-plan? Vem fick uppdrag att sopa/skyffla bort grus, bygga avstängning så ytterligare vatten/grus inte kan rinna ut? Vem fick uppdrag att skylta med varning för trafikanterna? Kan vi maila/ringa arbetsledare direkt? 
Tack för allt ni gör för trafiken. Med vänliga hälsningar, Jon Jogensjö

190827
Ytterligare dialog med kundtjänst trafikverket

190827

190827
Trafikverket svarar på facebooksidan

190827 svar från Trafikverket

190823
Dialog med trafikverket

190823
190823