JM entreprenad gör ett arbete längs Lövstavägen i Hässelby. Vi ser några brister som hindrar trafikanter med funktionsvariationer, och även risk för personskador.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Drop på en meter är risk i mörker

För trafikanter med funktionsvariationer är ett drop på en meter en risk för personskador, särskilt i mörker. Det är positivt att JM entreprenad använder metoden tillfällig asfaltering, men utförandet blir en risk för personskador. Det finns en alternativ lokal väg att leda om gång- och cykeltrafik, det skulle kunna undersökas som alternativ. Annars behövs tillfällig belysning på den tillfälliga asfalteringen, och en dragning som inte har drop på en meter utanför asfalten.

2022-04-09 karta drop är risk för personskador i mörker

X1 och X3 saknas

I mörker och regn behövs X3 för att tydliggöra var och hur sidoförflyttning ska ske. Särskilt när linjeföring är onaturlig och tvär, och när kanterna är grus där hjul kan skära ner och ge omkullkörning. Tillfällig belysning behövs också.

2022-04-09 karta
2022-04-09 karta

Gräsmatta är svårt för gående med rollator, permobil

Att dra en trafikomledning över en ojämn gräsmatta, med leriga diken, är inte i linje med stadens villkor för vägarbete. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Alltså de trafikanter som särskilt ska prioriteras.

2022-04-07 karta
2022-04-07 Svårt för rollator, permobil över leriga mindre diken

Goda exempel

På plussidan är att hastigheten sänkts till 30 km/t genom arbetsområdet, att det finns fysiska farthinder för motortrafiken. Att man använder tillfällig asfaltering är bra, även om det i detta exempel blev risk för personskador.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Beställare Stockholms stad
Utförare JM entreprenad
Projektering Infra Konsult
Karta
TA-plan nr VN57982:1
Underentreprenör för trafikomledning Road rental
2022-04-11 #1 Anmälan till trafikkontoret SY2204111359ULY
2022-04-11 #2 Förslag seminarie JM entreprenad
2022-04-11 #3 Svar från JM
2022-04-11 #4 Replik COS
2022-04-14 #5 Svar från TK ”kontaktar entreprenören”
2022-05-09 #6 Ny anmälan till trafikkontoret
2022-05-09 #7 Fråga till JM
2022-05-11 #8 Svar från JM
2022-05-13 #9 Fråga till TK om JM har beviljats avsteg från villkor

Uppdateringar

2022-05-13 kontakt
Fråga till trafikkontoret om TK beviljat JM avsteg från styrande dokument och villkor, att placera fot till byggstängsel på gång- och cykelbana utan utmärkning.
”Hej och tack för ert tålamod, och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
JM Entreprenad påstår att de har beviljats av trafikkontoret att låta fot till byggstängsel sticka ut på gång- och cykelbana, utan utmärkning. Stämmer det? 
TA-plan nr VN57982:1 webb nr 280 106
Beställare på trafikkontoret Mxxx xxx
position på kartahttps://goo.gl/maps/mPsDvoUNszmtUsuy9
se bild nedan

2022-05-11 kontakt #8
JM kommunikatör svarar länk
”Hej @cycklandeombud! JM följer alltid den trafikanordningsplan som tas fram på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms Stad, så vi måste hänvisa synpunkter dit. Mvh, xxx på JM.”

2022-05-09 kontakt #7
Fråga till JM Entreprenad länk samt erbjudande om utbildning.

2022-05-09 kontakt #6
Ny anmälan till trafikkontoret om fot till byggstängsel
”Hej SY2204111359ULY Tack för ert tålamod och allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Nu har JM entreprenad lämnat fot till byggstängsel felmonterad och utan utmärkning. Risk för personskador, särskilt i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta. Lätt att åtgärda.  TK har ju tidigare varit i kontakt med entreprenören, men det verkar inte har haft någon varaktig effekt, alternativt saknar JM entreprenad utbildning, eller så tänker JM att ”vi gör som vi vill, att betala vite är inget problem” 
Vilket är nästa steg för att öka pressen på entreprenören? Alltså inte att bara be dem åtgärda, utan att sätta press på entreprenören som känns, så de inte vågar göra fel igen. Trafikkontoret har ju vassare sanktioner än vite, när vite inte biter.  De tillfälliga hastighetsreducerande bulorna på vägen har kommit ur läge, det skedde ganska snabbt. När vi hade seminarie för Ramudden visade de en ny typ av bulor, ett kors, som stannar kvar i läge bättre än ovalerna.  Via länken nedan finns vår dokumentation i ärendet. https://cyklandeombud.se/vagarbete/jm-entreprenad-har-utmaningar-vagarbete-lovstavagen/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-05-06
Fot till byggstängsel felmonterad och utan utmärkning. Risk för personskador, särskilt i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta.

2022-05-06 risk för personskador Karta

2022-04-14
Tillfälligt övergångsställe markerat på asfalten. Tillfälliga farthinder ur position.

2022-04-14 övergångställe markerat på asfalt
2022-04-14 Tillfälliga farthinder ur position

2022-04-14 kontakt #5
Svar från trafikkontoret
”Bifogar de två ta-planer som är aktuella. Vi har kontaktat entreprenören och bett denne vidta förbättringsåtgärder.”

2022-04-11 kontakt #4
Svar till JM Entreprenad

2022-04-11 kontakt #3
Svar från JM länk

2022-04-11 kontakt #2
Vi föreslår seminarie till JM entreprenad.
”Hej! Jag representerar Cyklandeombud i Stockholms län. Vi har sett att JM entreprenad har utmaningar med trafikomledningar för gång- och cykeltrafik vid arbetet Lövstavägen i Hässelby  Vi föreslår att vi kommer och har ett kort seminarie om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbeten. Det tar ca 2 timmar inkl frågestund. Vi har tidigare haft detta seminarie med ATA, Ramudde, trafikkontoret Stockholm och Sundbyberg. Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-04-11 kontakt #1
Anmälan till trafikkontoret SY2204111359ULY
”Hej, tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
JM entreprenad har ett arbete längs Lövstavägen, vi önskar ta del av TA-planen. 
Vi har dokumenterat att både JM entreprenad och Infrakonsult samt beställaren Stockholms stad haft utmaningar att följa stadens villkor för arbete, i andra arbeten. Vi har uppmanat dessa aktörer att följa stadens villkor tidigare, och erbjudit dessa utbildning. Men vi dokumenterar här att de inte är lärande organisationer, alternativt inte bryr sig.
Därför finns anledning att använde de verktyg trafikkontoret har för att sätta press på aktörerna. Att bara fråga aktörerna om de kan förbättra, kommer inte ge effekt på längre sikt. Vi kommer bara att fortsatt se trafikomledningar som inte följer stadens villkor för trafiksäkerhet för gående, cyklande och trafikanter med funktionsvariationer. 
Särskilt som vi har delgivit trafikkontoret sedan 2016 omfattande dokumentation av de systematiska bristerna vid vägarbeten, och trots det ändå inte ser någon tydlig förändring, behövs metoder som fungerar. Vi tror inte det fungerar att bara fråga aktörerna om de kan göra förbättringar. 
Position 1https://goo.gl/maps/GcWTinpA7bYaeW5e7 Ett drop på nästan 1 meter. I mörker risk för personskador, trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta. Följer inte villkor för arbete på väg.
Position 2https://goo.gl/maps/pMZMNEphjc9QPh5K7Omledning över ojämn gräsmatta, svårt för trafikanter med funktionsvariationer, följer inte stadens villkor för arbete på väg.
Här dokumenterar vi ärendet via länk nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/jm-entreprenad-har-utmaningar-vagarbete-lovstavagen/
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö