Vid asfaltering av gång- och cykelbana längs regionala cykelstråket Glömstavägen, tvingas gående och cyklande ut i tung trafik. Trafikomledning saknas. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Från google street view. Ingen plats för gående/cyklande i motortrafiken

När regionala cykelstråket längs Glömstavägen asfalteras glömmer utföraren att göra säker trafikomleding för gående och cyklande. Särskilt för barn och trafikanter med funktionsvariationer blir det en risk för trafikolycka och svåra personskador. Trots det väljer Huddinge att inte kräva vite.

Glömstavägen väg 259 är tungt trafikerad

Trafikverket anser att Glömstavägen väg 259 är så tungt trafikerad och ”en av länets mest olycksdrabbade sträckor” att de vill ersätta den med ny motorväg.

Läs mer om arbeten vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
2021-04-14 Svar från Huddinge kommun
2021-04-15 Fråga om vite kommer att krävas
2021-04-16 Huddinge kommun svarar inget vite kommer krävas.

Uppdateringar

2021-04-16
Svar från Huddinge kommun
Hej, Nej vite kommer inte utgå denna gång, då vi själva inte var på plats. Denna gång varnade vi entreprenören och hoppas de lär sig till nästa gång. Med vänliga hälsningar xxx Gatuinspektör

2021-04-15
Cyklandeombud frågar om vite kommer att krävas.
Hej igen! Jag undrar om kommunen kommer kräva vite från entreprenören då de inte följt TA-plan? Om ja, vilka belopp kommer då vitet vara på? Med vänlig hälsning, Jonas

2021-04-14
Svar från Huddinge kommun
”Vi är medvetna om ärendet, det var ett akutarbete där som behövdes grävas upp, vi visste att TA-planen skulle bli komplicerad och vi kom överens om att arbetet inte skulle ske i rusningstrafik, dock skulle vakter finnas på platsen för hjälpa oskyddade trafikanter förbi arbetsplatsen på säkert sätt vilket det inte ser ut och använda nu vid återställningen. Jag tar med detta till entreprenör om vikten att använda vakter i alla skeden vid ett arbete.

Vi kom överens om att de skulle börja efter skolor och arbeten börjat, runt 09-09:30 då det oftast är lugnare längst sträckan samt att de inte skulle arbeta så långa etapper. Bilderna var jättebra och vi är väldigt tacksamma för dem då vi lagt in dem i ärendet och påvisa att de inte följer godkänd TA-plan samt förklarat vikten av att dessa ”SKA” följas, entreprenören tog åt sig det direkt och skulle åtgärda bristerna.”

TA-plan återställning

TA-plan återställning

TA-plan schakt

TA-plan schakt