Green landscamping blockerar alla körfält på prioriterade cykelstråket och gångbanan när de gör ett parkarbete längs väg 275 Drottningholmsleden. De skulle lika gärna kunna använda vägen för motortrafik, och då skulle motortrafiken ändå ha tre körfält kvar. Har Green tillstånd för blockeringen?

[texten uppdateras]

Hur ska föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp komma förbi? Hur ska cyklande med funktionsvariationer komma förbi? Hur ska äldre med rullator komma förbi?

Arbetet utförs på den gröna remsan närmast väg 275. Arbetet skulle kunna göras från den vägen istället, och motortrafiken skulle ändå ha 3 körfält kvar. Nu är istället alla körfält blockerade av Green.

kartlänk

Ärendehantering

161115 Mail till trafikkontoret SY1611161509VKQ
170209 Svar från trafikkontoret stadsmiljö, entreprenören hade tillstånd

Uppdateringar

170210 Uppföljande frågor till trafikkontoret

Hej Mxxx tack för svar,

Staden prioriterar gång och cykeltrafik i styrande dokument, och det finns lagar och regler om framkomlighet för funktionsnedsatta och deras säkerhet vid hinder, det finns krav på uppmärkning. Varför ges ändå tillstånd för denna blockering? Var det ett misstag eller är detta normen för tillståndsgivaren? Är det avdelningen stadsmiljö ger tillstånd? 
Hur såg tillståndet ut, vilka krav fanns? Hade entreprenören uppfyllt kraven i tillståndet?
Är det möjligt att trafikkontoret i fortsättningen inte ger tillstånd till blockering av gångtrafik och cykeltrafik när andra alternativ finns?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170209 svar från trafikkontoret stadsmiljö

Hej Jon,Tack för din synpunkt!Det var vår entreprenör som utförde arbetet och de hade tillstånd. Ansvarig beställare har talat med dem.

161116 Anmälan från Cyklandeombud

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1611161509VKQ. 
Din beskrivning: Hej!
Tack för allt trafikkontoret gör för att förbättra för cykling i Stockholm
Green landscaping gör ett arbete längs Drottningholmsvägen i höjd med Abrahamsberg. har de verkligen tillstånd för detta? hur ser det tillståndet i så fall ut?
Läs om ärendet via länken
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/11/green-blockerar-alla-korfalt-pa-huvudled.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com
Blogg Twitter Facebook
Youtube