Cykeltrafiken stängdes av mellan Västerhaninge och Jordbro av Haninge kommun. Cyklandeombud bad kommunen att öppna för cykeltrafik, och nu är stråket delvis öppnat. Fler åtgärder är planerade.

Foto Anette E

[texten uppdateras]

Snabbast i länet på att åtgärda

Huvudleden för cykeltrafik mellan Västerhaninge och Jordbro stängdes av kommunen. Nu är det delvis öppnat igen. Cykelbanan ingår i det regionala cykelstråket. Sannolikt berodde avstängningen på bristande kompetens om cykeltrafik. Trafikenheten svarar att det är för att skydda de cyklande. Vägspärren består av stålbågar som är fasta. Varje gång snöröjning ska ske här måste föraren öppna grindarna, passera, och sedan låsa grindarna. Haninge kommun har varit snabba att åtgärda, den ena bommen togs bort efter en dag, och fler åtgärder är planerade. De har också svarat snabbt på både mail och telefon. Mycket bra Haninge kommun!

kartlänk

”Det syns dåligt på bilden men bommarna går ihop eller till och med omlott i sidled. Min cykelkompis försökte cykla igenom men fastnade och fick kliva av cykeln, därför stannade vi och tog bilden. Grindarna är något eftergivliga men det som hände när han cyklade var att de svängde in mot honom när han fick ta tag i grinden för att inte ramla. Vi kom i låg fart. Det var lite av en överraskning för min cykelkompis som fastnade mitt i att det var så pass trångt emellan dem. Han blev hängande i grinden.

För att skydda de cyklande

Trafikenhetens argument för avstängningen är att det ska skydda de cyklande. Tanken var god, men det är bättre att tex sänka hastigheten för motortrafiken till 20km/t med farthinder.

Enkelt att säkra cykeltrafik utan att stänga av cykeltrafiken

Det finns goda möjligheter att ge fri sikt, så både cyklande trafikanter och trafikanter i motorfordon kan se varandra i god tid. Kombinera det med sänkt hastighet för motortrafiken till 30 km/t med farthinder.

  • Sänk hastigheten för motortrafik till 30 km/t. Kan göras snabbt och tillfälligt innan permanent lösning. Komplettera med rumble strips för motortrafiken, eller tillfälliga bumpers. LED-skylt som visar hastigheten ger ytterligare förstärkning. 
  • Röj träd och växtlighet som skymmer sikt mellan cykelstråket och Gamla Nynäsvägen, samt från Rörgatan. Kan göras snabbt, inom några dagar.
  • Varna för cykeltrafik från både Gamla Nynäsvägen och Rörgatan. Kan göras snabbt och tillfälligt innan permanent lösning.
  • På sikt göra en upphöjd cykelöverfart.

Föreställ dig att motortrafik på Gamla Nynäsvägen skulle stängas av på motsvarande sätt.

Att stänga av gamla Nynäsvägen på motsvarande sätt skulle naturligtvis vara helt otänkbart. Att behöva kliva ur bilen, och leda den förbi ett hinder. Att vänta vid möte för att först släppa förbi mötande bil.

Besiktning 170208

Möte mellan cyklande är fortfarande inte möjligt. Möte mellan cyklade och gående är inte möjligt.

Både motortrafik och cykeltrafik ska lämna företräde enligt skyltarna vilket är förvirrande. Cykeltrafik är huvudled och överordnad lokalgatan rörvägen och svängande trafik från Gamla Nynäsvägen, därför behöver skyltarna för cykeltrafiken plockas ner, och bara finnas för motortrafiken.

Här ska cykeltrafik lämna företräde, trots att det är huvudled

Lätt skapa sikt, ta ner träd och reklamtavlor

Redan idag finns hyfsad sikt för cyklande, men det kan gallras ytterligare. Det är en snabb och enkel åtgärd. Motortrafiken däremot har svårare att se de cyklande, dels för att motorfordon i allmänhet ger sämre uppsikt på medtrafikanter, dels för att träd skymmer sikt till betydande del. Därför är det också viktigt att sänka hastigheten till 30 km/t för att förare i motorfordon ska få tillräcklig uppsikt på cykeltrafiken.

Lätt öka sikt för cykeltrafik norrgående
öka sikt för cyklande norrgående
Dålig sikt för motortrafik via rondellen

Rejäl gallring och grenkapning behövs för
södergående motortrafik

Vad säger lastbilsföraren?

Trafikenheten i Haninge kommun nämner att de tunga fordonen har långa stoppsträckor. Jag frågar en lastbilsförare hur det är att stanna ett tungt fordon.
– Det beror ju på hur fort du kör, säger föraren. Det gäller ju att vara beredd, att ha bromsberedskap. Många sitter och pillar med sina mobiler och annat, och många kör för fort trots att hela industriområdet är ett 40-område (40 km/t).

Avspärrningar kommer aldrig fungera på cykelstråk

Den tidigare avspärrningen fungerade inte heller. Cyklande väljer istället att passera på sidan om avspärrningen. Ett regionalt cykelstråk ska ha tillräcklig bredd för möte. Här kan inte cyklande mötas, och än mindre finns plats för möte med gångtrafik. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp kommer knappt förbi. Cyklande seniorer med trehjuliga cyklar kommer knappt förbi. Cyklande med funktionsvariationer kommer knapp förbi.

Läs mer om avspärrade cykelbanor

Ärendehantering

170206 Anmält till Haninge Kommun
170207 Svar från Stadsbyggnadsförvaltningen åtgärd är gjord
170209 Nytt mail till Haninge kommun
170210 Svar från Haninge kommun

Uppdateringar

170304 Ännu är buskar och träd ej röjda, för ökad sikt.

170210 Svar från Haninge kommun

Hej!Tack för förslag till åtgärder. Vi har monterat varningsskyltar riktade till motorfordonstrafiken och kommer att röja ytterligare i anslutning till korsningen. Den här korsningen är problematisk och en ny utformning behöver kunna hantera mänskliga misstag för att kunna erbjuda en bra trafiksäkerhet för cyklisterna. Då både fordonsförarna och cyklisterna inte är mer än människor så kommer det alltid att finnas trafikanter som av olika skäl gör olika fel och brister i uppmärksamhet, det är mänskligt. Alla trafikanter kommer inte att respektera väjningsreglerna vid alla tillfällen oavsett hur vi väljer att utforma reglerna. I en konflikt mellan en cyklist och en lastbil kommer cyklisten alltid att vara den mest utsatta trafikanten och vara den som vid en olycka får betala med sin hälsa. I den här korsningen är cyklisterna extra utsatta på grund av att Rörvägen är en av infarterna till Jordbo företagspark och där det passerar 8000 fordon per dygn varav  1400 är tunga fordon. Rörvägen sluttar dessutom ner mot korsningen med cykelstråket vilket gör det extra utmanande att snabbt få stopp på de tunga ekipagen som väger upp till 60 ton, extra svårt i halt väglag. Just i den här korsningen är inte hastighetsgränsen lösningen på problemet då de verkliga hastigheterna i korsningen redan är lägre än 30 km/tim.  Vi vill inte invagga cyklisterna i en falsk trygghet om att den korsande trafiken på Rörvägen alltid väjer för cykeltrafiken och ju högre hastighet cykeltrafiken har desto större är risken att cyklisterna cyklar rakt ut i korsningen.  Försäkrar att vi är angelägna om en bra utformning och att cyklisters säkerhet är prioriterad.Trevlig helg!

170209 Nytt mail till Haninge Kommun, efter besiktning på plats

Tack för svar och snabba åtgärder. (snabbare än i Sthlm helt klart, eller rättare sagt, snabbare än i någon annan kommun i länet.)

Nu har jag varit på platsen för att bedöma sikt mm. 
Jag har uppdaterat bloggen med bilder
Att ena hindret är borttaget är bra, men fortfarande är det för smalt för att cyklande och gångtrafik ska kunna mötas som det är tänkt. 
Båda grindarna på båda sidorna om korsningen måste monteras ner. Vad jag förstår är det redan planerat, och det är mycket glädjande. 
Att säkra cykeltrafiken går att göra förhållandevis snabbt och enkelt, 
  • 30-skyltar för motortrafiken kan ställas ut tillfälligt med betongfot. Det kan kompletteras med rumble strips för motortrafiken eller kanske tillfälliga bumpers för motortrafiken.
  • Att röja buskar och träd går också enkelt, det går att göra på några dagar. 
  • Varningsskyltar riktade till motortrafiken kan också ställas ut snabbt och enkelt i betongfot, med varning för cykeltrafik. 
  • Om detta inte räcker går det att komplettera med blixtljus mot motortrafiken. 
  • För att ge cykelstråket rätt status kan cykelöverfartskyltar monteras, och trekanter målas på asfalten. Redan nu har all motortrafik från Gamla Nynäsvägen väjningsplikt, och trafk från Rörgatan har ju ändå väjningsplikt när de kommer till rondellen. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170207 Replik från Cyklandeombud

Tack för svar, 

På vilket sätt är hindren åtgärdade? 
Vi vill att de öppnas helt för att inte hindra cykeltrafiken, och att säkerheten ordnas med hastighetssänkning för motortrafik istället.
Samt röjning av buskar och träd för att skapa sikt.

Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

170207 Svar från stadsbyggnadsförvaltningen Haninge kommun


Hej och tack för ert mail!Hindren på platsen är nu åtgärdade och korsningen kommer att förstärkas med tydligare skyltning.Vi kommer även att fortsätta arbeta vidare på en långsiktigt bra lösning.Med vänlig hälsningRxxxxTrafikingenjörStadsbyggnadsförvaltningen136 81 HaningeBesök: Anläggarvägen 6

170206 Snabbt svar Från Björn Svensson

Göran Svensson Bommarna flyttas i eftermiddag.

170206 Cyklandeombud Björn Billung till ansvarig politiker Björn Svensson

Hej Göran,
Såg just på FB-sidan Cykla i Sthlm att nya bommar satts upp tvärs gc-banan vid Jordbro Indomr.
Undrar nu: Hur tänker du att jag ska komma förbi med armcykeln? Hur tänker du att lastcyklar och föräldrar med barnsläp ska komma igenom? Permobiler?
Min syn: anlagda gc-banor ska vara öppna – bilister som inte respekterar cykelvägarna ska straffas. Inte cyklisterna!

170206 Cyklandeombud ringer trafikenheten

Trafikenheten vill inte heller lova att avstängningen upphör under dagen, de vill först utreda hur de ska lösa situationen. Cyklandeombud ger förslag att istället ställa ut blinkande varningsljus för både motortrafik och cykeltrafik, men det är inte tillräckligt anser trafikenheten. Avstängningen är till för att skydda cykeltrafiken svarar trafikenheten. Jag informerar att de cyklande själva inte vill ha ett avstängt cykelstråk. Positivt är dock att sträckan ska ses över under våren, och en konsult är anlitad.

170206 Cyklandeombud ringer gatujouren

Cyklandeombud förklarar att cykelstråket är avstängt, och att avspärrningen måste låsas upp för att cykeltrafik ska kunna passera. Gatujouren vill inte öppna för cykeltrafik utan att först få klartecken från ansvarig person.