Att bilen ofta är norm för regionens förvaltningar märks även i rapportering av trafikläget. Stockholms stad hänvisar till sajten trafiken.nu och där existerar knappt störningar för cykeltrafiken. I hela Stockholmsregionen finns en enda störning noterad för cykeltrafik.

[texten uppdateras]
I verkligheten finns många fler störningar i cykeltrafiken. Rapporter om störningar för biltrafiken fungerar däremot bra, över 100 störningar är aktuella där. Trafiken.nu hävdar att de ger information om alla trafikslag på sin sajt, men det stämmer inte riktigt med verkligheten.

”Veckans trafik” behöver mer information för cyklande.

Den bloggliknande delen ”veckans trafik” ger varje vecka en sammanfattning om trafiksituationen i Stockholmsområdet, det är en mycket bra ambition.  Men ”veckans trafik” behöver inkludera cyklande trafikanter bättre. Det är sällan trafikhinder för cykeltrafiken nämns. När trafiken.nu tipsar om hinder vid olika evenemang och ger förslag på alternativa färdmedel till tex melodifestivalen på Friends arena nämns inte cykel över huvud taget. 

Vem driver trafiken.nu?

Trafiken.nu är en del av Trafik Stockholm, och är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms stad, Nacka kommun och region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Här finns förklaringen varför störningar i cykeltrafik knappt finns på kartan. Trafik Stockholm har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Trafikverket har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Stockholms stads trafikkontor har till viss del också dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Biltrafik är fortfarande normen för Trafik Stockholm, Trafikverket och till viss del Stockholms stads trafikkontor. 

Lösning för att trafiken.nu ska rapportera störningar för alla trafikslag

  • På kort sikt kan trafiken.nu redan idag börja rapportera om störningar för cykeltrafik. Rapporter om störningar för cykeltrafik finns lättillgängligt och publikt via Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. 
  • På lång sikt behöver Trafik Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stads trafikkontor utbildning om cykeltrafik. De behöver ändra organisationen så att störningar i cykeltrafiken också kan rapporteras. 

Det finns annan bra information för cyklande på trafiken.nu

Det finns dock ett pågående arbete att öka informationen för cykeltrafik. Trafiken.nu har flera kartor för cyklande. Bland annat en karta där cykelstråk som sopsaltas finns angivet, det är mycket bra.

Uppdatering 190629 Cykel finns med under fliken nyheter

Cykel glöms bort i tips om färdsätt vid evenemang

Ärendehantering

170312 Mail till trafiken.nu
170315 Svar från trafiken.nu
190629 Ny fråga till trafiken.nu
190703 Svar från Trafiken.nu

Uppdateringar

190704
Ny fråga från Cyklandeombud
Hej och tack för svar.
Det första beskedet vi fick var att ”frågan vidarebefodras till berörda för ev åtgärd”. Om inget beslut togs då, tex att lämna frågan utan åtgärd, då blev aldrig vår fråga vidarebefodrad till berörda? Eller är det beslutet inte dokumenterat? Vilka är de berörda som avsågs i ert första svar?
Ny kompletterande fråga, hur ser trafiken.nu’s uppdrag ut? Vilka har beslutat det uppdraget?
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

190704
Svar från trafiken.nu
Hej,
Det finns inget beslut att inte ta med cykeltrafik under trafikläget. Det finns alltså inget beslut att lämna ut.
Som jag skrev i tidigare svar så rapporteras det ibland hinder för cykeltrafik, dock inte lika systematiskt som för motorfordonstrafik och kollektivtrafik.
Hälsningar

190703
Upprepad fråga från Cyklandeombud

De frågor vi inte fick svar på är vilka personer är dessa berörda som tog det beslutet, och deras kontaktuppgifter? Hur ser det beslutet ut att inte inkludera cykeltrafik?

med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

190703
Svar från trafiken.nu

Det finns i dagsläget inget beslut att ge en fullständig bild över hinder för cykeltrafiken under trafikläget. Ibland rapporteras störningar på cykelvägnätet, men inte lika systematiskt som för motorfordonstrafik och kollektivtrafik.
Trafiken.nu har hittills framför allt riktat in sig mot kollektivtrafik och motorfordonstrafik på det övergripande primära vägnätet. Det är också denna trafik som de olika ledningscentralerna framför allt arbetar med och det är också här som det finns rutiner och tekniska system för att följa och informera om trafiken i realtid. Detta är som du säkert vet än så länge inte lika utvecklat för cykeltrafik. När, hur och i vilken omfattning störningsinformation för cykeltrafiken kommer att publiceras mer systematiskt på trafiken.nu är idag oklart, men självklart finns det anledning att snabba på aktörernas arbete i frågan.
Vi håller med dig om att vi skulle kunna bli bättre på att tipsa om att använda cykel vid stora evenemang och trafikavstängningar, men självklart också rapportera störningar av en viss storlek. Särskilt vid större omledningar och förändringar av cykelnätet skulle det finnas behov av att tillgängliggöra det i kartan.
Hälsningar
Jxxx

190629
Ny fråga till trafiken.nu

Hej
Tack för arbetet med trafiken.nu
2017 frågade vi varför cykeltrafik inte finns med i trafikläget. Då var svaret att frågan vidarebefordrades till berörda för ev åtgärd. Vi förstår nu att berörda inte ansåg cykel som trafik på samma sätt. Vi undrar nu vilka personer är dessa berörda som tog det beslutet, och deras kontaktuppgifter? Hur ser det beslutet ut?
Läs om ärendet här
https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2017/03/cykeltrafik-existerar-inte-i-trafiklaget.html
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholm
genom Jon Jogensjö

190629
koll av hur många trafikstörningar för cykel på trafiken.nu

190629 inget om cykeltrafik
190629 referens vägtrafik

Under fliken nyheter finns uppdateringar om cykeltrafik, mycket bra.

Cykel glöms bort som alternativt färdsätt

Veckans trafik 24-30 Juni 2019

I ”veckans trafik” nämns cykeltrafik två gånger under perioden Januari-Juni, alltså i ca 26 veckobesked. Totalt antal händelser i veckobrev är ca 200 under den perioden.

170315 Svar från trafiken.nu

Hej Jon, Tack för ditt meddelande och för att du använder Trafiken.nu. Jag vidarebefordrar informationen till berörda för ev åtgärd. Hälsningartrafiken.nu/stockholm – ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket och Trafik Stockholm

170312 Mail till trafiken.nu
Hej!
I rapporteringen av störningar i trafiken finns knappt störningar för cykeltrafik alls. På kartan just nu hittar vi bara en notering om cykeltrafik. 
Störningar i cykeltrafiken finns lättillgängligt och publikt hos Superlokala cyklandeombud i Stockholms län. 
Vänliga Hälsningar
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
via Jon Jogensjö