Exploateringskontoret glömmer cykeltrafiken när det byggs nytt i Hammarby Sjöstad. Det är dyrt att bygga, men ännu dyrare att bygga om det som blir fel. Hur fungerar den politiska styrningen?

Cyklande tvingas upp på trottoaren vid nybyggda Textilgatan

Nu är nästan hela Textilgatan färdig, från Ica och ned mot Hammarby Sjö. Det blev inte bra för cykeltrafik. Cyklande kommer även här att kritiseras för att cykla på trottoaren trots att det är exploateringskontoret som bestämt utformningen, styrt av politiker. Cyklande, fotgängare och trafikanter i bil är lämnade att improvisera. Man kan med fog undra varför gatan utformats utan kunskap om cykeltrafik.

  
Cykeln i Staden, Sid 51: ”När gångbanor görs genomgående i korsningar måste släpp ordnas för cyklister.”

Från Hammarby Alle´ och ned till cykelparkeringen för boende, längst ned på Textilgatan, går det inte att cykla på gatan eftersom tre höga trottoarkanter effektivt spärrar vägen. Gatan är helt enkelt byggd för bilar som endast ska kunna krypköra över den upphöjda trottoaren längs Hammarby Allé. Trottoarkanter fungerar aldrig för cyklande. När cyklande av alla slag (även tunga lastcyklar och armcyklar för handikappade) kommer lastade med matkassar och småbarn bak på cykeln, då finns bara trottoaren att ta till, som är plan och fri från höga kanter. Visserligen finns smala ramper, vid parkeringsplatserna, men de är oftast blockerade av bilar.


Exploateringskontoret saknar kunskap om cykeltrafik

  
Cykeln i Staden, sid 15, ”… viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder.”

Rullstolsburen trafikant i bil kan tvingas rulla backen ned, för att hitta en fri fasning och sedan rulla uppför hela backen igen. Samma sak när inköpen är gjorda, men nu med tunga kassar i knät! Sjöstaden har länge framhållits och hyllats som ”Framtids- och Miljöstadsdel” där människorna i huvudsak ska klara sig med att åka kollektivtrafik, cykla och gå. I själva verket har staden anlagt en gata med kantsten som effektivt hindrar cyklande och handikappade.

  • Har Stockholms stads egen handbok ”Cykeln i Staden” verkligen använts?
  • Har Boverkets byggregler, BBR, verkligen följts?
  • Egna riktlinjerna i ”Stad för Alla”, gäller inte de även i Sjöstaden?
  • Har Stadens Funktionshinderråd verkligen godkänt utformningen av gatan?
  • Har sunt förnuft verkligen använts?

Båtklubbsgatan, Henriksdal: Tre av fyra tvärgator har mjuka fasningar upp till vändplan, mjuka fasade kanter fungerar bättre för cykeltrafik. Varför kunde inte denna lösning användas även vid Textilgatan i Hammarby Sjöstad?

Båtklubbsgatan

De tänkta uppfarterna för cyklande längs Textilgatan är smala och ofta blockerade av parkerade bilar. Det utesluter cyklande med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn eller handlar mat med lastcykel, och rullstolsburna.

Textilgatan

Bilen till höger står PÅ den avfasade uppfarten för cyklande. Rullstolsburna kan tvingas åka fram och tillbaka längs hela gatan, för att leta efter en möjlig passage. De cyklande väljer trottoaren.


Hur tänkte Stadshusets politiker och exploateringskontoret? Stödben, fotbåge och fötter fastnar här. Cyklar är fordon som skall framföras på gatorna, då måste gatorna också vara möjliga att nå.

Ärendehantering

160825 Mail till exploateringskontoret

Läs mer om systematiska brister i nyproduktion

Text från Stockholms hemsida. Forskare på KTH kallar det ”nästan greenwash”.

Uppdateringar

xxxx
xxxx