Trafikverket blockerar gång och cykeltrafik vid vägarbete på Essingeleden. Gående och cyklande måste lyfta barnvagn eller cykelsläp för barn vid möte, i strid med Stockholms stads styrande dokument.

Uppdatering: Trafikverket vägrar förbättra omledningen för cyklande och gående. Det skulle äventyra framkomligheten för biltrafiken.

På Essingeleden har trafikverket ett vägarbete som påverkar gång och cykeltrafik. Skyltarna är placerade så de hindrar cyklande och gående. Gång och cykelbanan är underdimensionerad från början, och vägarbetet gör att möte inte ens är möjligt mellan tex två lastcyklar, cyklande med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp, föräldrar som skjutsar barn i lastcykel, yrkesmässig trafik med lastcykel mm.

Krister Isaksson har nu skrivit omfattande om ärendet här
”Trafikverket ger fingret åt cykeltrafiken”

Foto och observation: Mats Danielsson

Foto Mats Danielsson

5 filer för motortrafik, gott om yta att ge gående och cyklande en framkomlig omledning.
Foto: Tobias Olsson

Ärendehantering

1603 Trafikkontoret är kontaktat

160312 Mail till trafikverket
160316 Svar från Trafikverket, som helt struntar i framkomlighet för gående och cyklande.
160321 Nytt mail till trafikverket.
160329 Trafikverket viker inte en millimeter, inga brister finns enligt svar i mail.

Entreprenör: xxx – Entreprenad AB

Ärendenummer trafikverket: #261311

Läs mer om vägarbete på cykelbanor

Trafikverket klarar inte att leva upp till sina egna ambitioner

Slutsatser, observationer och mål i trafikverkets egen regional cykelplan

 • ”Med cykel reser man billigt och lätt från dörr till dörr, förutsatt att det finns en bra infrastruktur”
 • ”Målgruppen för planen är främst stads­ och trafik- planerare, vägutformare, samhällsplanerare med flera vid kommuner och myndigheter som direkt eller indirekt påverkar cykelinfrastrukturens utformning och som därigenom har möjlighet att bidra till ökad cykling.”
 • ”På många cykelvägar är det vanligt med hinder i form av bommar, betongsuggor, stolpar och räcken, vilket påverkar framkomligheten och trafiksäkerheten … Även vägvisningen kan vara ofullständig och vid vägarbeten är det inte ovanligt med krångliga omvägar för cyklister.”
 • ”Cyklister ska känna sig lika väl omhänder- tagna i trafiken som exempelvis bilister.”
 • ”Det regionala cykelvägnätet bör driftas på ett likvärdigt sätt, med hög kvalitet och på ett sådant sätt att risken för singelolyckor minskar.”
 • ”Statlig och kommunal cykelplanering bör överensstämma och samverka för att säkra det regionala cykelvägnätets funktionalitet.”
 • ”Dålig omledning vid vägarbeten” observation i trafikverkets cykelplan.
 • ”Cyklisten bör mötas av goda trafiklösningar oavsett var i länet de befinner sig, lösningar som är gena och framkomliga vilket är särskilt viktigt eftersom undersökningar visar att cyklister värde­ rar förkortade restider mycket högt29. De regionala stråken ska utgöra ett attraktivt och konkurrens­ kraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan kon­ kurrera med andra trafikslag i fråga om framkom­ lighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet.”
 • Minsta godkända bredd för dubbelriktad gång och cykelbana är 4,3m. Vid god standard ska det vara 5,3m. Vid trafikverkets omledning på Essingeleden tycker trafikverket att 1m är tillräckligt på ett regionalt cykelstråk.

Trafikverkets uppföljning av sin regionala cykelplan

 • ”Trafikverket Region Stockholm har startat arbete för att ta fram förslag på gemensam regional upp­ följning, ett så kallat ”regionalt cykelbokslut”. 
 • I det fortsatta arbetet bör det klargöras: Utvecklade rutiner för omledning av cykel- trafik vid vägbyggen och liknande.

Uppdateringar

160312
Mail till trafikverket, kopia till trafikkontoret.

Trafikverket blockerar cykeltrafik på omledningen vid vägarbetet Essingeleden, i strid med Stockholms stads styrande dokument. Arbetet behöver avbrytas omgående tills omledning är korrigerad, som ger gående och cyklande tillräcklig framkomlighet.Vem är projektledare på Trafikverket?Vem är entreprenör?Vem är projektledare hos entreprenör?

160316
Trafikverket struntar helt i framkomlighet för gående och cyklande. Svart på vitt i mailsvar.

”…Projektet övervägde möjligheten att ta ett körfält i anspråk för gång och cykeltrafik och bedömde att denna åtgärd skulle medföra ett större hinder för trafiken som helhet varför den lösningen förkastades….”

160321
Nytt mail till trafikverket

Tack för svarNi har dock inte svarat på dessa frågor
Vem är projektledare på Trafikverket?
Vem är entreprenör?
Vem är projektledare hos entreprenör?
Omledningen är helt oacceptabel för cyklande, och måste åtgärdas omedelbart. Det verkar som att den som svarar inte alls är
kunnig i cykelinfrastrukturfrågor, utan svarar vilseledande, och är inte ens insatt i den faktiska situationen på platsen. Därför framstår svaret som ”goddag yxskaft” och strider mot de styrande dokument som finns i Stockholm. Svaret ger också en bild av att trafikverket struntar i cyklande trafikanter vilket är häpnadsväckande.
Vem bär ansvar här för denna okunskap? Här behövs utbildning av personal på Trafikverket för att undvika dessa pinsamma svar som bara visar
brister i kompetens. 

160330
Svar från Trafikverket

Omledningen var oacceptabel i dina ögon men inte enligt våra föreskrifter. Enligt TRVK Apv TDOK 2012:86  avsnitt 8.1 så skall utrymmet för GC-trafik vara minst 1,5 m vid vägarbete. Det är möjligt att Stockholms stad har andra krav på sina vägar men det är det här som gäller hos oss. 
Att det skulle råda brist på kompetens är din åsikt. Jag vet inte vad de grunnar sig i men i just det här fallet verkar vi ha rättat oss efter ovan nämnda dokument, vilket är helt i sin ordning. Hur som helst, kan det möjligtvis vara ansvarig utredare för cykelfrågor i regionen du syftar på? 

Kommentar: Trafikverket viker inte en millimeter, inga brister finns. Trafikverket visar dessutom att de i verkligheten är helt ointresserade av att lyssna på de cyklande när det gäller att öka hållbara transporter.
Att det skulle vara 1,5 m brett för gång och cykeltrafik vid omledningen stämmer inte heller, trafikverket vilseleder.