Utföraren vid vägarbetet Mariebergsgatan lämnar frästa asfaltkanter som blir risk för personskador för cyklande trafikanter.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Skarpa höga asfaltkanter är alltid en risk för personskador. Särskilt längsgående kanter är risk för omkullkörning då det räcker med bara några centimeters kant för att det ska påverka styrningen. Även diagonala skarpa kanter påverkar styrningen, samt att det blir ett plötsligt gupp. Tvärgående skarpa kanter ger också risk för omkullkörning. VTI visar i studier att alla ojämnheter är vanliga orsaker till singelolyckor.

231115 Fräst asfaltkant Mariebergsgatan

VTI om singelolyckor

Ur VTI rapport 779 Cyklister singelolyckor länk från 2013
ur VTI rapport 838 Vägarbeten på cykelvägar 2014, länk

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

Position på karta länk
Beställare: Stockholms stad
Utförare: NYAB Mälardalen AB
TA-plan: Ramudden
Ärendenummer 2023SC136247
231116 #01 Anmälan till trafikkontoret
231116 #02 TK skickar TA-plan
231116 #03 Uppföljning till TK 2023SC136247
231127 #04 Svar från TK 2023SC136247

Uppdateringar

231127 #04 Svar från TK 2023SC136247
Hej, Tack för att du kontaktat oss. Det håller nu på att återställas efter arbetena med de nya cykelbanorna längs med Mariebergsgatan. Skyltningen kan vi ta upp med entreprenören att uppdatera. Önskar dig en fortsatt bra dag. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter.
(Kommentar COS: Här 231127 är redan asfalteringen klar. )

231116 #03 Uppföljning till TK 2023SC136247
Hej och tack för snabbt utskick av TA-plan. I arbetet med att fräsa asfalt enligt nedanstående tidigare skickade bilder med lämnad skarp asfaltkant, har NYAB Mälardalen AB inte följt beviljad TA-plan vad vi kan se. Det närmaste vi kan se som skulle kunna täcka in fräsningsarbetet är den dynamiska TA-planen. Men den följs i så fall inte vad vi kan se. Vi ser här att utföraren NYAB Mälardalen AB delvis behöver förnya kunskap om risker för oskyddade trafikenter vid vägarbeten. NYAB AB är en återkommande utförare i vägarbeten i Stockholms stad, med återkommande brister. Hur kan trafikkontoret få NYAB AB att följa stadens villkor för vägarbete bättre? Skyltning för olyckrisker behövs omedelbart om dessa nedanstående dokumenterade kanter är kvar. Tex X3 och kontrastmålning på de frästa kanterna. Fast egentligen bör fräsning och ny asfaltläggning ske i ett moment, för att undvika att leda in trafik där kända risker för personskador finns. Alternativt att utspetsning anläggs över fräst kant. Eller att fräst kant inte utförs vertikalt, utan istället som en 2 dm utspetsning, om fräsningen är 5cm djup. Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231116 #02 TA-plan skickas från TK
De dokumenterade asfaltkanterna finns inte i TA-plan, och inte heller angivet i den dynamiska TA-planen. NYAB AB följer således inte TA-plan och/eller Stockholms stads tekniska handbok.

231116 #01 Anmälan till trafikkontoret
Hej, och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm, och tack för allt tålamod. Vid arbetet Mariebergsgatan har det utförts fräsning i asfalt där cykeltrafik passerar. Det ger längsgående kanter och diagonala kanter på ca  3-5 cm. Längsgående kanter är risk för omkullkörning och personskador. Ingen utmärkning fanns. Skyltning för olyckrisker behövs omedelbart. Tex X3 och kontrastmålning på de frästa kanterna. Fast egentligen bör fräsning och ny asfaltläggning ske i ett moment, för att undvika att leda in trafik där kända risker för personskador finns. Alternativt att utspetsning anläggs över fräst kant. Eller att fräst kant inte utförs vertikalt, utan istället som en 2 dm utspetsning, om fräsningen är 5cm djup. Vid längsgående kanter ska X3 placeras längsmed hela den frästa kanten. Position på karta https://maps.app.goo.gl/ztVKKH3raeTag8KT8 Vi önskar ta del av aktuell TA-plan. Vi ser här att utföraren delvis behöver förnya kunskap om risker för oskyddade trafikenter vid vägarbeten.  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231115 Observationer