Trafikkontoret envisas med att låta en uteservering tvinga ut gångtrafik i huvudled för cykeltrafik på Götgatan mot Hornsgatan. Cykeltrafikens framkomlighet halveras när trafikkontoret inte vill släppa en meter från en fastighetsrenovering.

[texten uppdateras]

Vid det sista kvarteret av Götgatan ner mot Hornsgatan har trafikkontorets upplåtelseenhet beviljat tillstånd för uteservering, i strid mot inskickad dokumentation och upplysning att gångtrafiken blockeras av en uteservering. Gående med barnvagn kan inte mötas på den yta som blir kvar. En senior med rollator kan inte möta en vårdnadshavare med barnvagn. Renovering av en fastighet halverar dessutom framkomligheten för cyklande. Leveranstrafik använder dessutom sträckan trots förbud. Detta är Stockholms kanske mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, cykeltrafikens Essingeleden. Korsningen Götgatan/ Peter Myndes backe är dessutom uruselt utformad för gångtrafik och cykeltrafik när det gäller upplevd trygghet.


”Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna.” (trafikkontoret)

kartposition

Fastighetsrenovering tillåts halvera trafiken på huvudled för cykel

Bakom planket har entreprenören gott om plats. Men framkomligheten på Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik har halverats. Om cykeltrafiken fick en enda meter ytterligare skulle det dubbla cykeltrafiken, då finns plats för dubbla led i varje körriktning för cykeltrafiken. Renoveringen av fastigheten skulle ändå få plats. Trafikkontoret förstår inte vilket trafikflöde det är på platsen, och förstår inte heller den framkomlighetsstrategi som staden har beslutat om.
Jämför med Tranebergsbron som ska renoveras 2017. Där är det helt otänkbart att halvera motortrafiken, istället hittar trafikverket en lösning där antal filer inte påverkas alls. Det finns många sätt att lösa fastighetsrenoveringens behov av transporter. Mindre containers kan användas, mindre fordon för transporter kan användas. Men trafikkontoret väljer att halvera framkomligheten för cykeltrafiken.

Leveranstrafik använder sträckan trots förbud

Trots förbud är sträckan livligt trafikerad av lastbilar och taxi. Bland skyltarna finns antydan att viss trafik har tillstånd, men det är helt onödigt eftersom leveranser kan ske med pallyftare. Att leverera med pallyftare från lastplats är standard i stora delar av staden.
Trafikkontoret påstår att det bara är polisen som ska hindra obehörig motortrafik, men det stämmer inte. Staden har byggt hundratals hinder för obehörig motortrafik.
Små smala flexande pollare är rätt metod här.
Uppdatering i nytt svar från trafikkontoret 170616: Ingen motortrafik är behörig att köra här.

”Jag har tillstånd” svarar föraren

Full rulle med motortrafik på cykelstråket. Bilderna
är tagna inom ca 5 minuter.
Update 170616: TK svarar nu att ingen motortrafik är behörig här.

Plank blockerar sikt i korsningen, gallerstaket skulle skapa sikt enkelt

På huvudled för motortrafik skulle aldrig Stockholms stad tillåta att en fastighetsrenovering blockerar sikten i en hårt trafikerad korsning.

Stockholmarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt

Entreprenören Serneke började med att helt strunta i TA-planen. ”Vi har inget med pilar att göra” svarade entreprenören när arbetsplatsen etablerades. Fortfarande är det en farlig lösning, och trafikkontoret har inte kontroll på platsen. Det är de cyklande som ansvarar för kontroll och framkomlighet utan arvode, trots att både trafikkontoret och entreprenör har det egentliga ansvaret och arvode. Medborgarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt helt enkelt.

TA-planen följs fortfarande inte, och den har farliga brister

Stadens egen framkomlighetsstrategi följ inte

Det är fortsatt motortrafik som ofta prioriteras, och många tjänstepersoner har inte förstått den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.

Ärendehantering

Ärendehanteringen blir rörig eftersom stadens skapar ett nytt ärendenummer för varje replik i dialogen i ärendet.

160909 Anmälan till trafikkontoret, komplettering till markupplåtaren om uteserveringen
160926 Svar från trafikkontoret om uteserveringen på trottoaren
170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI
170516 Svar om skyltning från trafikkontoret SY1705121529JXS
170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG
170518 TK svarar ”cykeltrafik berörs inte” SY1705161131XTG
170518 Replik om SY1705161131XTG från Cyklandeombud får nytt ärendenummer SY1705190809MBY.
170616 Trafikkontoret svarar SY1705161317SIO
170618 Replik från Cyklandeombud

Uppdateringar

170619 Nästan 100 cyklande väntar på rödljus på denna plats

länk170618 Replik till trafikkontoret

Hej


Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.
Uppföljning i ärendet med dessa nummer. (det är samma ärende, men TK har skapat nya nummer på samma ärende)


SY1705121547GVI
SY1705121529JXS
SY1705161131XTG
SY1705190809MBY
SY1705161317SIO


Via länken nedan finns hela ärendet dokumenterat
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/05/uteservering-tvingar-ut-gaende-i.html


Tack för svar om ändringen att endast gång/cykel nu är tillåten. (tidigare svarade TK att behörig motortrafik är tillåten)
 Har trafikkontoret ändrat skyltningen för motortrafik? där fanns tidigare en tilläggsskylt ”gäller ej behörig trafik”


Trafikkontorets svar att det bara är polisen som ansvarar för att hindra otillåten motortrafik stämmer dock inte alls, det svaret är svårt att förstå, är det ett missförstånd?
Staden har byggt hundratals hinder för otillåten motortrafik där bara cykel och gång är tillåten. 
Små smala pollare som flexar skulle hjälpa till att hindra biltrafiken här. 


– Är tillståndet för uteserveringen på trottoaren indraget nu? Trafikkontoret har tidigare svarat att politiken vill ha en uteservering här, men det stämmer inte. Det är framkomlighetsstrategin som gäller, och här är ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik, här ska högsta framkomlighet gälla. Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.
– Det saknades vid senaste besiktningen fortfarande avstängning enligt TA-plan på rätt ställe för gående
– Är den bristfälliga sikten för gående i korsningen åtgärdad? Gående från tunnelbanan får skymd sikt av planket. Ett gallerstaket skulle ge full sikt. Ännu bättre ta bort övergångsstället. Det finnns redan ett övergångsställe i samma korsning som har bättre sikt och trygghet.
– Ta bort det nedre övergångsstället helt. Det är det nedre övergångsstället som har skymd sikt. 
– Vid senaste besiktnigen fanns fortfarande för liten yta för cykeltrafiken längs byggplanket. Bygget har onödigt stor yta, cykeltrafikens framkomlighet väger tyngre enligt stadens framkomlighetsplan. En fastighetsrenovering har inte högre prioritet än Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Bara en meter ytterligare skulle dubbla framkomligheten för cykeltrafiken och tillåta dubbla led, och då skulle den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin följas.
Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.


Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö

170616 Trafikkontoret ändrar sig, ingen motortrafik alls är tillåten. SY1705161317SIO

Hej,Tack för din synpunkt. Ingen får köra där. Då det inte går att vända så ska leveranser svänga vid Peder Myndes backe. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de regler som finns.Med vänlig hälsning ExxxExxx Axxx Kommunikatör 

Cyklandeombud kommentar: Att det bara är polisens uppgift att förhindra otillåten körning stämmer inte. Att staden agerar för att hindra otillåten körning är mycket etablerat, det finns massor med hinder för motortrafik i Stockholm.

170518 Replik från Cyklandeombud SY1705190809MBY

Hej tack för svar.
Vi har fotodokumentation som visar klart och tydligt att trafikkontorets svar inte stämmer, vilket trafikkontoret har tagit del av tidigare.
Varför fortsätter ni trots det förneka brister?
I Stadens framkomlighetsstrategi finns inget om att uteserveringar har högre prioritet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534

170518 svar från trafikkontoret SY1705161131XTG

Hej!Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna.
Med vänlig hälsning Rxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare

170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG

Hej tack för svar
Ni kan inte ge tillstånd för en uteservering så att fotgängare inte kan mötas på trottoaren, med barnvagnar. 
Det påtalades redan förra säsongen, och ändå finns tillståndet kvar, det är häpnadsväckande.
Komunfullmäktige har beslutat om en framkomlighetsstrategi, där fotgängare och cyklande ligger överst. 
Denna plats är cyklingens E18, Essingeleden, och då kan inte en uteservering prioriteras framför huvudled för gång/cykel. 
Det är redan ett jätteproblem med gående i cykelhuvudleden, som staden inte har löst på ett säkert sätt.
Tillståndet för servering behöver alltså dras in omedelbart.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170516 Svar från trafikkontoret om tillstånd uteservering

Hej,Tack för din synpunkt!Uteserveringen har tillstånd. Vi kommer att kontrollera om det är så att dem har tagit för stor yta till sin servering.Sedan skickar jag de andra frågorna vidare till vår trafikplanering.Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärendena och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Med vänlig hälsningRxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare

170516 10.04 Replik om förbud för motorfordon

Hej tack för svar,
Men menar ni att motorfordon med tillstånd år passera ut genom hela denna passage och vidare mot slussen, trots att skylten överst visar återvändsgränd? 
Varför måste motorfordon få tillstånd här över huvud taget? Leveranser kan ske med pallyftare och andra hjälpmedel, så fungerar det på många andra platser i staden. Här är det dessutom Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, som har högsta prioritet enligt framkomlighetsstrategin.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com

170516 09.02 Svar från trafikkontoret om skyltning SY1705121529JXS

Hej,Tack för din synpunkt!Övervakning av motorfordonstrafik förbjuden och om man har tillstånd eller ej är det polisen som ska sköta. Hänvisningen visar att man ska följa den åt vänster för att komma till Hornsgatan vilket då innebär all motorfordonstrafik förutom de som faktiskt har rätt att åka rakt fram såsom cyklar och behörig trafik.Övriga frågor mailar jag vidare till en annan enhet som har hand om tillstånd för uteserveringar och byggetableringar, markupplåtelseenheten.MvhNxxx ÅxxxTrafikingenjör


170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm


Vid passagen götgatan ut mot Hornsgatan är det en hel del motortrafik, som påstår att de har tillstånd. Tre fordon passerade där inom loppet av bara ca 3 minuter. 
Vad gäller här egentligen? 
Det finns skylt att det är återvändsgränd
skylt motortrafik förbjuden, utom de med behörighet.
Och hänvisning med pil, det finns ingen anvisning vilken trafik som avses.
Dessutom hävdar kaféet att de har tillstånd för uteservering på trottoaren där det är så trångt att barnvagnar inte kommer fram, de kan inte möta andra gående om uteservering tar halva trottoaren. 
Dessutom behöver inte bygget så stor yta. 1 meter mindre skulle de klara sig på, men 1 meter extra för cykeltrafiken skulle dubbla flödet, för då kan cyklande åka i dubbla led. Dubbla led behövs här. Det är Stockholm mest trafikerade huvudled för cykel, och i framkomlighetsstrategin är det tydligt att cykeltrafik ska prioriteras. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

160926 Svar från trafikkontoret om tillstånd för uteservering på trottoaren

160909 Replik från Cyklandeombud till markupplåtaren

Hej Nxxx!


Igår kväll fanns fortfarande brister mot TA-planen vid Götgatan 12.

Kanske behöver du åka dit och kolla. Sernekes arbetschef förstår fortfarande inte att de har etablerat arbetsplatsen på ett icke yrkesmässigt sätt.
Här kan du läsa mer om ärendet. (ursäkta den tillspetsade rubriken, den är riktad till entreprenören)
Igår var det oroväckande många fotgängare som använde cykelbanorna. 
Uteserveringen tar halva bredden av trottoaren, den kanske måste dras in. 
Om cykelbanorna kan breddas med en meter till 4,5 meter, då fördubblas kapaciteten för cykeltrafik. Med 3,5m finns bara plats för en cyklande i varje körriktning, med 4,5m får två cyklande plats i varje körriktning. 
Återkommer med mer observationer.
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län