Vid regionala cykelstråket under Sickla bro längs Värmdövägen finns en farlig omledning för vägarbete. Cyklande tvingas ut på Värmdövägen, med risk för personskador. Spentab är entreprenör.

Vid regionala cykelstråket i höjd med Sickla bro har entreprenören gjort en farlig omledning av gång- och cykeltrafik. Cyklande tvingas ut på Värmdövägen, eftersom det är för smalt för att gående och cyklande ska få plats. Vid leveranser blockerar lastbil och det blir ännu mindre plats. Utspetsningen över trottoarkanten har ett hål där cyklande med trehjuliga cyklar kan köra omkull.

Kartlänk

På huvudled för biltrafik skulle detta aldrig tillåtas

Cyklande med funktionsvariationer utesluts helt här. Cyklande föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp är helt uteslutna av entreprenören. Gående med funktionsvariationer är uteslutna och riskerar dessutom personskador.

Finns bättre lösningar för omledningen?

Ja det går tex att låta motortrafikens båda körriktningar dela på en körbana, styrt av trafikljus. Idag väljer Nacka kommun istället att gångtrafik och cykeltrafik får dela på samma bredd, gång och cykel kan inte passera samtidigt, de måste vänta på varandra. Utan styrning, gång och cykeltrafik är hänvisade till improvisation. Två gående med barnvagn kan inte mötas. barnvagn och föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp kan inte mötas. Här har Nacka kommun valt att prioritera motortrafiken, istället för gång och cykeltrafik.

Nacka kommun bör kräva vite av Spentab, och ny utbildning för entreprenörens ledning samt projektledare och entreprenörens arbetare på plats. 

Vite och ny utbildning för entreprenörens Spentab alla inblandade i projektet. Lämpligt är också att kräva att entreprenörens ledning går samma kurs. Kursen bör arrangeras av aktör med lång erfarenhet av omledning för cykeltrafik, och lång erfarenhet av cykeltrafik i allmänhet.

Ärendehantering

161101 Nacka kommun är kontaktad
161101 Nacka kommun svarar i mail
161102 Nacka kommun svarar på twitter, de kollar och återkommer.
161103 Ej åtgärdat, ny kontakt med Nacka kommun.
161104 Ännu sämre, i princip helt avspärrat cykelstråk.
161104 Nytt mail och twitter till kommunen.

Läs mer om vägarbete på cykelvägar

Nacka kommuns strategi för cykel följs inte i detta vägarbete

TA-plan

Uppdateringar

161104
Svårt/omöjligt för cyklande med trehjulingar att passera den fel utformade rampen (utspetsning) från trottoaren ner på gatan. En trehjulig cykel skulle köra in i betongbarriären. Entreprenören saknar fortfarande kunskap om cykeltrafik.

161104 Ännu sämre, nu är regionala cykelstråket i princip helt avspärrat. Ingen ramp finns alls för cyklande.

161103 Svar från Nacka Kommun

”Cykelbanan är fortfarande öppen (enligt TA-planen). Vi kommer att kontakta entreprenören under dagen för att säkerställa detta. Om uppställningen inte stämmer överens med den gällande TA-planen kommer vi att åtgärda det omgående.”

161103 Fortfarande ingen åtgärd

Det såg inte bättre ut idag. Lika smalt och ”rampen” är mer för staketet än för trafikanter. När jag pratade med dem så var cykelbanan avstängd och man skulle leda cykeln. När jag påpekade att så står det inte på skylten, så menade de på att det var visst så man skulle tolka den… ”Avsmalnande gång- och cykelbana”

161101 Svar från Nacka kommun

Det finns inga exakta mått på hur bred en cykelbana (regional eller lokal) kan bli under pågående vägarbeten. Det avgörs från fall till fall och det är många faktorer som påverkar detta, bl.a. hur lång den avsmalnade sträckan är, påverkan för kollektivtrafiken (bussar främst) osv. I det här fallet blev det ca 1,5 m bred pga. framkomligheten för busstrafik, bedömningen gjordes alltså utifrån det. Sedan är det också värt att notera att det alltid finns en avvägning på hur mycket man kan smalna av innan det kan bli aktuellt för ev. avstängning. Men man utgår ifrån att god framkomlighet för gående och cyklister i största möjliga mån säkerställs, det är det vi i Nacka kommun strävar efter. Du kan ta del av den aktuella TA-planen i bifogade filen.
Återkom gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar.”