Västerbron är idag underdimensionerad, med risk för konflikt och personskador. Hur kan Västerbron anpassas för att klara dagens och framtidens trafikflöden av gång- och cykeltrafik?

Idag finns inte tillräckligt utrymme för de trafikslag staden prioriterar i framkomlighetsstrategin. Rätt separation mellan trafikslagen saknas, det blir ofta konfliktsituationer. Vi har även läst vittnesmål om flera allvarliga olyckor med personskador på Västerbron.

Vittnesmål om personskador på Västerbron

Cyklande har vid flera tillfällen sett tillbud som gett allvarliga personskador på gång- och cykelbanan.

Hur kan Västerbron anpassas?

  • Ta körfält från motortrafik, då finns yta att bygga gång- och cykelbana i grundläggande standard. Förhållandevis enkelt och billigt.
  • Bredda hela bron. Sannolikt mycket dyrt, och kanske onödigt, och tar lång tid att projektera och bygga.

Mer om Västerbron

Västerbron är ett utpekat cykelpendlingsstråk samt regionalt cykelstråk. Här ska det vara hög standard. I Stockholms stads cykelplan 2012 anges 7,5m som rätt bredd för dubbelriktad gång- och cykelbana.