Nacka kommun glömmer cykeltrafiken vid Ica Maxi Nacka

Nacka kommun bygger en trottoarkant där cykeltrafik ska passera, i korsningen vid Per Hallströms väg/Skvaltans väg, intill Ica Maxi Nacka. Det är en kombinerad gång- och cykelbana vid ett övergångsställe med cykelpassage. Avsmalningen, trottoarkanten och den smala rampen gör det svårt att manövrera ut på cykelpassagen. Cyklar, lastcyklar och cyklande med funktionsvariationer får stora problem.

Oklart varför Nacka kommun bygger trottoarkant på gång- och cykelbanan.

Nacka kommun väljer i princip att göra det sämre för cyklande och gångtrafikanter och premierar biltrafiken. Synpunkter är framförda, trafikenheten svarar att GC-banan inte blir bredare. Arbetet ska vara klart inom en vecka.

Snöröjningen vid övergångsstället och cykelpassagen har brister. Det är svårare att snöröja där trottoarkanter korsar en cykelbana. Arbetet med trottoaren är inte avslutat. Barnvagnar, cyklar, lastcyklar och cyklande med funktionsvariationer har fortsatta problem att passera korsningen. 

kartlänk

Övergången var bättre utformad tidigare

Innan övergången byggdes om, fanns ingen trottoarkant, utan istället kontinuerlig asfalt utan höjdskillnader, utan trottoarkanter. Vad var syftet med att minska ytan för gång- och cykeltrafik?

Ärendehantering

161027 Nacka kommun kontaktad ärendenummer 549542
161028 Nacka kommun svarar
161031 Nytt mail till Nacka kommun
161108 Nytt mail till Nacka kommun
161117 Nytt mail till Nacka kommun
161121 Nacka kommun svarar

Uppdateringar

161121 Svar från Nacka kommun


Hej Dennis,


Ursäkta att vi inte svarat dig tidigare i vår diskussion i ärendet gällande övergångstället och cykelöverfarten vid Per Hallströms väg.


(Det var jag som missade att ditt svar kommit in i systemet, så nu svarar jag direkt från min epost så att inget missas på nytt)


Jag har hört mig för hos mina kollegor. De åtgärderna som är gjorda vid Skvaltans väg och Per Hallströms väg är sammankopplade för att lösa och förbättra trafiksituationen i och till Ica Maxi. Dock håller jag med om att cykelpassagen över Per Hallströms väg inte blev till det bättre. På Skvaltans väg har det tillskapats en ny in- och utfart från parkeringen vid Ica Maxi. Utformningen på denna utfart är upphöjd cykelbana med kantsten för att ge cyklister företräde. Om det inte redan har kommit upp skyltning så ska det komma upp skyltning som förtydligar detta.


På Per Hallströms väg har åtgärden inneburit att körfältet för högersvängande fordon förlängts bakåt för att undvika att fordon som ska svänga in mot Rusta/Ica Maxi blockerar vägen för de som ska ner mot Värmdövägen.


Jag kan som sagt hålla med dig om att lösningen för cyklister (och även gående) inte blev till det bättre. Detta är synd för vi försöker hela tiden jobba och verka för att det just ska bli bättre för gående, cyklister (och även kollektivtrafik).


Vi kommer att ta med oss frågan internt och se hur vi kan förbättra lösningen för gående och cyklister på denna plats.


Vi är tacksamma att du tar dig tid att inkomma med synpunkter och förbättringsförslag. Återkom gärna om du har ytterligare frågor eller synpunkter i detta ärende.


xxxxxx xxxxx


Trafik- och samhällsplanerare


Nacka kommun, Teknik, Trafikenheten

161117 fråga skickad till Nacka kommun från Cyklandeombud

Jag har tidigare haft synpunkter på arbetet vid cykelpassagen och övergångsstället efter att det byggts om. Cykelpassagen, övergångsstället och trottoaren var bättre utformad tidigare. Vad är syftet att minska ytan för gång- och cykeltrafik? Denna gång önskar jag återkoppling då ni slutade svara i föregående ärende 549542.

161028 Svar från trafikenheten

Hej Dennis,Jag har pratat med mina kollegor och arbetet är inte klart  på platsen. Nästa vecka kommer asfalten och då kommer kanten mot gatan försvinna. Dock kommer den inte bli bredare.Återkom gärna om du har ytterligare frågor.
Trevlig HelgxxxxTrafikenheten, Nacka kommun.

161027 fråga skickad till Nacka kommun från Cyklandeombud

Efter arbetet på trottoaren finns är det en kant för cyklar på cykelöverfarten. Det är också väldigt smalt. Är arbetet klart på platsen?