68 miljoner investeras i infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Västerbron ska breddas för gångtrafiken, det är mycket bra. Men nu har 68 miljoner investerats i ny infrastruktur utan att grundläggande standard uppnås. Vi försöker reda ut vad som hänt här. Har förvaltningen trafikkontoret beställt ett utförande som inte når upp till grundläggande standard?
Enligt uppgifter är asfalten s.k. gjutasfalt med sten i beläggningen för att den inte ska bli hal.
Trafikkontoret svarar till Mitti: ”Skälet till att cykelbanan är ojämn är enligt trafikkontoret att beläggningen är lagd för hand. Tätskikten i bron gör nämligen att det inte går att köra med vanliga asfaltsmaskiner.”

Allvarligast är det vågiga utförandet, det går inte att slipa bort

Trafikkontoret har svarat i lokalpress att det ska åtgärdas med slipning. Men det går inte att slipa bort asfalt som är ojämn, vågig, som gör att trafiken hoppar och guppar. Tex när nya cykelbanan vid Åkeshov var ojämn, fick entreprenören asfaltera om.
Många reagerade först på det förhållandevis grova grus som användes överst i asfalten. Därför kom trafikkontoret med förslaget att slipa ner det gruset. Det är förvisso bra, men grundproblemet med vågig asfalt kvarstår. Det är inte grundläggande kvalitet som lever upp till ”En cykelstad i världsklass”

Första test slipning men fortfarande vågigt

Alla cyklande väljer 40cm gammal asfalt

2022-08-26

Grovt grus är olämpligt underlag, men inte största problemet

2022-08-21
2022-08-21
2022-08-21

Även där det grova gruset inte använts är det vågigt

Även på de sektioner där det grova gruset inte använts är det vågigt. Det blir hoppigt och guppigt för de cyklande. Det är inte grundläggande kvalitet som lever upp till ”En cykelstad i världsklass”

2022-08-21 Vågig men helt slät ny asfalt
2022-08-21 Vågig men helt slät ny asfalt

Hur ser kraven ut för jämnhet?

”… ska mätas med 3 m rätskiva. Medelvärdet av 3 slumpmässiga punkter med rätskiva i valfri riktning per 2000 m2 körbana respektive 500 m2 gångbana ska vara ≤ 4 mm.”
Källa: Teknisk Handbok, Del 2 Anläggning, Bilaga 1. Krav, toleranser och provningsmetoder vid utförande av asfaltbeläggningar, gjutasfalt och ytbehandling.(sida 7 av 7)
Länk till teknisk handbok

Läs mer om renoveringar av gång- och cykelbanor

Läs mer om tätskikt, gjutasfalt och broar

Asfaltboken. Konstigt att jämnhet på G/C väg har frågetecken
Gjutasfalt kan läggas för hand, eller med gjutasfaltläggare

Tätskiktet

Just verkar tätskiktet vara en av anledningarna till att asfalten har blivit vågig och inte uppfyller grundläggande standard. Här saxat ur genomförandebeslutet

Planslipa asfalt

Finns maskiner som kan planslipa tex 2 meter bred cykelbana till grundläggande standard? Vi googlar och hittar detta

Bild från HTC Sweden Youtube

Ärendehantering

Beställare: Stockholms stad
Genomförandebeslut läs här
Utförare:
Ärendenummer
SY2208300950WCK
SY2208311453SVT
SY2209170222IZP
2022-08-30 #1 Frågor till trafikkontoret SY2208300950WCK
2022-08-31 #2 Svar från trafikkontoret SY2208300950WCK
2022-08-31 #3 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2208311453SVT
2022-08-31 #4 Uppmaning till trafikborgarrådet att styra trafikkontoret
2022-09-13 #5 Svar från trafikkontoret SY2208311453SVT
2022-09-16 #6 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2209170222IZP
2022-09-30 #7 Svar från TK vågigheten ska inte åtgärdas
2022-12-10 #8 Fråga till trafikborgarrådet

Uppdateringar

2022-12-08
Södergående sidan av Västerbron är öppen för cykeltrafik. Preliminära uppgifter att det är ungefär lika ojämnt underlag som på andra sidan för norrgående trafik.

2022-09-30 #7
Svar från trafikkontoret
”… nu har vi fått svar från ansvariga på trafikkontoret. Slipningen av cykelbanan på östra sidan av bron blev klar den 23 september. Viss ojämnhet kvarstår fortfarande men vår bedömning är att cykelbanan nu går att använda och vi planerar ingen ytterligare åtgärd i dagsläget. Beläggningen kommer också slitas ned och jämnas ut mer med tiden. 

Man kan säga att materialet gjutasfalt valdes på grund av de särskilda krav som ställs i och med brokonstruktionens tätskikt, medan metoden att lägga asfalten för hand valdes på grund av förutsättningar som finns vad gäller bredd och belastning på brons ytterkanter. Om arbetet hade utförts på rätt sätt hade resultatet blivit bra. Två exempel på broar där samma metod använts med önskat resultat är dels de tidigare cykelbanorna på Västerbron och dels Liljeholmsbrons cykelbanor.

På cykelbanan på den västra bron (där arbetet nu pågår) så kommer samma metod användas som på den östra bron och vi har vidtagit åtgärder för att det ska ske på rätt sätt så att resultatet blir bra.

När det gäller sträckan ned mot Västerbroplan har vår entreprenör fått en anmärkning på ytjämnheten även där och det kommer åtgärdas på något sätt. Vi håller just nu på att utreda vad som ska göras och hur. Hoppas att detta ger svar på dina frågor. Om du har fler frågor till oss på trafikkontoret så är du välkommen att återkomma till oss i ett nytt ärende.  Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-09-16 #6
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2209170222IZP
”Hej och tack för utförliga svar och tack för tålamod samt tack för allt som görs för stadens infrastruktur och trafik. Här är några uppföljande frågor. Vi önskar mer specifika svar än ”det är normalt” där det är relevant.

Ursäkta om en del frågor ”går i varandra”

 • 1. Vilka platser specifikt i Stockholm (eller andra specifika exempel i Sverige) har samma metod och beläggning som Västerbrons nyanlagda cykelbana, där resultatet blivit funktionellt och i god standard? Vilka handböcker för anläggning av gång- och cykelbana anger denna metod som ”best practice” för cykeltrafik?
 • 2. Försök med slipning: Vi har dokumenterat att försök med slipning gjorts före 1/9. Vågigheten består även efter det sliptestet. Vid dokumentation 13/9 hade inga ytterligare försök med slipning gjorts. Vi förstår inte riktigt svaret att enheten fortfarande utvärderar resultatet av slipning, när det redan 1/9 framgår att vågigheten kvarstår efter slipning, att grundläggande standard inte uppnås med slipning. Kommer fler försök göras med slipning, med större maskiner för att få bort vågigheten? Alltså i princip planslipa hela ytan? Varför avstannade slipförsöken efter 1/9? Finns specifika tidigare exempel där planslipning av handlagd gjutasfalt ger grundläggande standard i denna bredd, med samma jämna yta som nyasfalterade körbanan för motortrafiken på Västerbron?
 • 3. Vi får inget svar på frågan om det är tätskiktets beskaffenhet som styr att det inte går att maskinlägga G/C-banan. Vilken skillnad är det på tätskikt G/C vs tätskikt motortrafik? Här önskar vi mer specifikt svar än ”det är normalt” för att förstå. Vad hindrar att lägga en asfalttopp på G/C-banan Västerbron? 
 • 4. Vi förstår inte svaret ”vi kommer börja med att slipa” när vi ser att slipning gjorts före 1/9 och vågigheten kvarstår, och fram till 13/9 har ingen ytterligare slipning gjorts. 
 • 5. Vad hindrar att cykelbanan maskinläggs? Vi får inget svar på om skillnaden i krav på tätskikt mellan G/C och motortrafik. Att det är ”normalt” ger inget svar på frågan om vilka handböcker som anger detta, och vilka skillnader det finns i tätskikt mellan G/C och motortrafik.
 • 6. Vi fick inte riktigt svar på vad som krävs för att först lägga tätskikt och därefter maskinlägga asfalt på G/C-banan i samma jämnhet som för motortrafiken.
 • 7. Vi har provcyklat körbanan för motortrafiken, den är 100% jämn att cykla på. Det visar vilken standard på jämnhet som är möjlig på Västerbron. Varför kan inte samma standard användas för nya cykelbanan? Här önskar vi ett mer specifikt svar än ”det är normalt”.
 • 8. Även sista sektionen mot Kungsholmen är vågig, där ser det ut att vara maskinlagd asfalt. Varför har den också blivit vågig? Går det verkligen att slipa maskinlagd asfalt? Vid andra exempel på vågig nylagd asfalt tex Åkeshov, har entreprenören istället lagt om asfalten. Är tanken att den sista sektionen mot Kungsholmen ska slipas eller läggas om av entreprenören?
 • 9. Varför valdes metoden handläggning istället för maskinläggning? Var det trafikkontoret eller entreprnören som förordade och beslutade om handläggning? Hade entreprenören invändningar mot metoden handläggning?
 • 10. Vi har läst andra svar där det anges att slipning planeras i vecka 38. Varför genomförs fortsatt slipning när första testet visar att vågigheten består, att slipning inte fungerar? 
 • 10. Vi är oroade över att staden satsar 68 miljoner av budget för infrastruktur, men resultatet blir ändå inte i grundläggande standard. 

Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2022-09-13
Slipningen är en provisorisk lösning svarar trafikborgarrådet. Frågan är dock varför man genomför en provisorisk åtgärd, som ändå inte ger bra resultat?

2022-09-13 #5
Svar från trafikkontoret SY2208311453SVT
”1. Vilket var syftet med den knottriga ytan? Finns det exempel och studier som belägger att den knottriga ytan är funktionell för cykeltrafik? 

 • Asfalten på Västerbrons cykelbana är lagd med en beprövad metod som är vanlig på broar och andra konstruktioner som är ansatta av fukt. Metoden är bra för att den skapar en hållbar beläggning som skyddar bron, men beläggningen blir också hal. För att motverka halka så blandas det in en sten i beläggningen och när detta görs på rätt sätt upplevs inte cykelbanan som särskilt knottrig. Tyvärr har en för grov sten använts när beläggningen lades på Västerbron vilket skapat den knottriga ytan, det är fel som vi arbetar på att åtgärda. Ytan ska alltså inte vara så knottrig när allt är klart.

2. Det vi läst i lokalpress är att slipning av den knottriga ytan rättar till kvalitetsbristerna. Men går det verkligen att slipa ner den ojämna vågiga asfalten? Vid tex nya cykelbanan Åkeshov fick utföraren asfaltera om helt när besiktningen visade vågighet.

 • Slipningen kommer rätta till vissa av bristerna, men resultatet kommer inte bli lika bra som om det hade blivit rätt från början. När vi slipat cykelbanan kommer vi utvärdera resultatet för att se om det blivit tillräckligt bra. Dagens beläggning håller inte rätt kvalité. 

3. Vi ser att andra nyasfalterade gång- och cykelbanor i staden är helt perfekt jämna och släta. Varför har inte nya asfalten på Västerbron samma kvalitet? Är det att tätskiktet inte tillåter maskinläggning?

 • Det beror på att beläggningen på Västerbrons cykelbana inte är lagd på ett korrekt sätt. Utförs arbetet på rätt sätt blir resultatet bra. Det skall också sägas att det är gjutasfalt som ligger på cykelbanan. Den används bland annat för att erhålla ett bra tätskikt mot betongkonstruktionen på bron. Normalt på cykelbanor som inte ligger på brokonstruktioner så ligger en asfaltstopp. Asfaltstoppen riskerar inte att bli hal och därför behöver man inte lägga på sten på toppen för att få friktion.

4. Om det är tätskiktet som hindrar maskinläggning, varför har väg för motortrafik lagts med maskin? Är det ett annat tätskikt där? 

 • Det normala är att den typ av beläggning som lagts på Västerbron läggs för hand. Görs det på rätt sätt uppstår det inte problem i kvalitén. Här har det tyvärr inte skett och vi arbetar för att rätta till problemet. Vi kommer börja med att slipa beläggningen för att göra ytan jämnare. 

Se även svar på fråga 5 nedan.

5. Hur ordnas tätskikt på vägbana för motortrafiken? För där är väl asfalten maskinlagd?

 • Asfalten på körbanan är maskinlagd. Det är den dels för att det är en annan typ av beläggning som lämpar sig bättre för tung fordonstrafik och för att det normala är att den typen av beläggning läggs med maskin. 

6. Västra sidans gång- och cykelbana, vad krävs för att använda en lösning där tätskikt kan läggas först och sedan maskinlägga asfalten ovanpå tätskiktet?

 • Trafikkontoret ser över lösningen och utförande för att säkerhetsställa att kvaliteten blir fullgod.

7. Vilken enhet har hand om breddningen på Västerbron. 

 • Projektet leds av trafikkontorets Infrastrukturavdelning.

8. När kommer den framtida större renoveringen av Västerbron, och ungefär vilka åtgärder görs då?

 • Det är lite för tidigt att säga och innan det är aktuellt behöver fler utredningar göras kring brons skick men det handlar framförallt om att byta ut skadade delar av bron och ersätta skadat stål och betong. Vad det innebär i praktiken är för tidigt att svara på. ”

2022-09-02
DN skriver om Västerbron Läs här

2022-09-02
kommentarer från cyklande läs här

2022-09-01
Test med slipning har påbörjats. I det första testet är det dock fortfarande inte plant i grundläggande standard.

2022-08-31
Trafikborgarrådet Daniel Helldén och trafikkontoret är väl medvetna om vågigheten Läs här

2022-08-31 kontakt #3
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2208311453SVT
”Tack för snabbt svar, och tack för tålamod. Tack för att gång- och cykelbanan breddas. Det är dock inte den knottriga ytan som är det allvarligaste problemet. 
Vi har också några mer specifika frågor som vi inte fick svar på:

 1. Vilket var syftet med den knottriga ytan? Finns det exempel och studier som belägger att den knottriga ytan är funktionell för cykeltrafik? 
 2. Det vi läst i lokalpress är att slipning av den knottriga ytan rättar till kvalitetsbristerna. Men går det verkligen att slipa ner den ojämna vågiga asfalten? Vid tex nya cykelbanan Åkeshov fick utföraren asfaltera om helt när besiktningen visade vågighet.
 3. Vi ser att andra nyasfalterade gång- och cykelbanor i staden är helt perfekt jämna och släta. Varför har inte nya asfalten på Västerbron samma kvalitet? Är det att tätskiktet inte tillåter maskinläggning? 
 4. Om det är tätskiktet som hindrar maskinläggning, varför har väg för motortrafik lagts med maskin? Är det ett annat tätskikt där? 
 5. Hur ordnas tätskikt på vägbana för motortrafiken? För där är väl asfalten maskinlagd?
 6. Västra sidans gång- och cykelbana, vad krävs för att använda en lösning där tätskikt kan läggas  först och sedan maskinlägga asfalten ovanpå tätskiktet?
 7. Vilken enhet har hand om breddningen på Västerbron. 
 8. När kommer den framtida större renoveringen av Västerbron, och ungefär vilka åtgärder görs då?

Tack på förhand Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-08-31 kontakt #2
Svar från trafikkontoret SY2208300950WCK
”Hej! Tack för att du hör av dig till oss. Vi känner till problemet med den knottriga asfalten på den nyöppnade cykelbanan på östra sidan av bron. Beläggningen har inte fått den kvalitén som var planerad, utan är för grov. Vi kommer åtgärda detta. Asfalten kommer alltså inte se ut som den gör när allt är klart. Vi beklagar eventuella besvär som detta orsakar under tiden. Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad”

2022-08-30
Frågor till trafikkontoret SY2208300950WCK
”Hej! Tack för allt staden gör för trafiken, och tack för tålamod. Vi har frågor om kvaliteten på den breddade gång- och cykelbanan Västerbron.  Var det staden som beställde nuvarande lösning? Vilket var syftet med den grova ytan? Finns det exempel och studier som belägger att den ytan är funktionell för cykeltrafik? Det största problemet är att asfalten är ojämn, vågig. För den cyklande blir det hoppigt och guppigt att cykla på.  Den grova ytan överst är kanske inte lämplig, men är inte det största problemet. Det är vågigheten som är största problemet. Har staden beställt en yta som är vågig, hoppig och guppig? Varför i så fall? Finns belägg i studier eller rapporter att det är en funktionell kvalitet för cykeltrafik? Det vi läst i lokalpress är att slipning av de grova stenarna rättar till kvalitetsbristerna. Men går det verkligen att slipa ner den ojämna vågiga asfalten?  Även där nylagd asfalt är helt slät är den vågig/hoppig/guppig. Är den kvalitén beställd av staden?  Finns inte grundläggande krav på jämnhet för gång- och cykelbanor? Vi ser att andra nyasfalterade gång- och cykelbanor i staden är helt perfekt jämna och släta. Varför har inte nya asfalten på Västerbron samma kvalitet?  Risken är att betydande summor har lagts på en lösning som inte håller grundläggande kvalitet. Därför uppmanar vi att på västra sidan välja en annan metod som ger grundläggande kvalitet, alltså inte en vågig, guppig och hoppig asfalt. Så att inte ytterligare stora summor ger ett resultat som inte uppfyller grundläggande krav på kvalitet.  Och rätta till östra sidan, ta bort den vågiga asfalten, och lägg asfalt som uppfyller grundläggande krav på jämnhet.  Vilken enhet ansvarar för breddningen på Västerbron? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-08-30
Tidningen Mitti följer upp med frågor om den vågiga asfalten

2022-08-29
Tidningen Mitti skriver om det ojämna underlaget

2022-08-29
Kommentarer från cyklande trafikanter Läs här

2022-08-24
kommentarer från cyklande trafikanter Läs här

2022-08-20
Kommentarer från cyklande trafikanter Läs här

2020-06-16
DN skriver om breddningen på Västerbron