Vid arbetet intill Ängbyplan har Craftor AB ständiga avvikelser som innebär risk för personskador. En provkarta på vanliga brister vid vägarbete. Hur kan det godkännas av trafikkontoret?

Supporta cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
När väg eller bana stängs av för vägarbete måste reflexer användas för att det ska synas i mörker. Särskilt när det gäller byggstängsel. I mörker samt regn ökar risken ytterligare för personskador för cyklande trafikanter. Rätt skyltning är att använda de stora pilarna som kallas X1, då är det tydligt för trafikanten i god tid i vilken riktning trafiken leds om. Entreprenören känner till detta, X1 används för motortrafiken, men entreprenören förstår inte hur trafikomledning ska utföras trafiksäkert för gång- och cykeltrafik. Vi ser behov av kompetenshöjning hos entreprenören, alternativt höjda viten.

Hur kan detta godkännas av trafikkontoret?

TA-planen är godkänd av trafikkontoret. Craftor AB är utförare, som i sin tur arbetar på uppdrag av Ellevio. Efter anmälningar har trafikkontoret varit på plats flera gånger, enligt Ellevio utan anmärkningar. Inga viten har krävts.

Plastband istället för yrkesmässig utrustning

Efter ett tag sätts plastband upp. Oklart i vilket syfte. Det har i alla fall ingen funktion för trafiksäkerhet i trafikomledningen. Plastband fungerar inte i mörker. X1 är rätt skylt att använda när vägbana stängs av.

Betongblock blockerar hel körriktning en månad

I över en månad blockeras en hel körriktning av cykelbanan, utmärkning saknas. Betongblocket behöver inte står där, det har blivit påkört av tung trafik från Premm-macken, som inte tagit ut svängen tillräckligt. När cyklandeombud ställer ut en X3 markering väljer Ellevio/Craftor AB att istället ta bort markeringen. Mycket svårt att förstå. Först efter över en månad av anmälningar sker åtgärd.

Grus som utspetsning är inte så lyckat, eftersom grus enligt VTI är en orsak till omkullkörning och personskador. Här dessutom i kurva och då är kraven på god friktion högre.

Läs mer om byggstängsel vid vägarbeten

2020-10-27
2020-10-27
2020-10-27
2020-10-23

Från Färjestadsvägen måste cyklande bryta mot trafikförordningen och cykla på trottoaren för att passera vägarbetet. Utspetsning (ramp över kantsten) saknas, vilket är risk för omkullkörning och personskador. Kantsten hindrar även föräldrar som kör barnen i lastcykel, även om cykeln leds. Kantsten hindrar armcykel, och en armcykel kan inte ledas. Trafikanter med funktionsvariationer är särskilt utsatta. Det blir även otryggt för både gående och cyklande när cykeltrafik dyker upp, tex för gående från tunnelbanan med skymd sikt. Yta finns för att ge cykeltrafik egen fålla, det skulle öka trygghet för både gångtrafiken och cykeltrafiken.

Svårt se stålrör i innerkurva i mörker

I mörker och kanske regn är det svårt att se stålrör på cykelstället som sticker ut i innerkurva. Det skulle vara mycket enkelt att märka upp med reflexer, och komplettera med belysning på denna mörka del. Om beställaren Ellevio var intresserade av trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik vid vägarbete.

2020-11-01 Stålrör i innerkurva

Tillfällig vägvisning saknas

En sergeant (reflex) är placerad mitt för avtaget mot Färjestadsvägen. Det blir förvirrande om den avfarten är avstängd. Dessutom saknas tillfällig vägvisning till Färjestadsvägen. Tillfällig vägvisning ska vara svart text på orange botten.

2020-10-20 Förvirrande skyltning

Brister i snöröjning stänger ute funktionsvarierade

Vid trafikomledningar är det ofta entreprenören som ansvarar för snöröjning. Här har Ellevio/Craftor misslyckats. Trafikanter med funktionsvariationer är utestängda, både gående och cyklande. Äldre med rollator kommer inte förbi. Det ser ut som att snöröjning inte skett över huvud taget. Även föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller med cykelsläp är utestängda. För trafikanter med funktionsvariationer innebär det en lång omväg för att komma till kollektivtrafiken.

2021-02-03 Plogvall hindrar äldre och funktionsvarierade
2021-02-03 Ingen snöröjning

Lera och jord är risk för trafikolyckor enligt VTI.

2021-03-03 Lera och jord kvar på gång- och cykelbanan

Asfaltkanter på lagad asfalt har kanter som är risk för omkullkörning. Utmärkning saknas.

2021-03-03 Asfaltkanten på lagningen har kanter utan utmärkning

Vägvisning är bortglömd av Craftor AB

2021-03-30 Vägvisning bortglömd

Vi frågar trafikborgarråd och förvaltning om vägarbeten

Vi har dokumenterat systematiska brister i vägarbete sedan 2016 och delgivit förvaltning och trafiknämnd löpande. Så nu börjar det bli dags för politiska beslut tex budget för trafikkontoret till kompetensuppdatering och att börja använda vite och andra påtryckningsmedel som redan finns i verktygslådan.

Vi utbildar Ellevios cykelexpert

Ellevio har svarat att de anlitat en cykelexpert som ska se över de tillfälliga trafikomledningarna. Kanske ger cykelexperten bra råd, men Ellevio och Craftor AB väljer att inte följa de råden. Vi ser dock att Ellevio AB och Craftor AB fortsatt inte följer stadens villkor för vägarbete.

En kansten saknar delvis utspetsning, vilket är risk för omkullkörning och personskador. Det är en dagvattenbrunn där, vilket är enkelt att lösa genom att sidoförflytta hela passagen, och valla in med staket eller deltabloc.

Här är det bara 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik, det följer inte stadens villkor för vägarbete.

2021-05-07 Länk till tweet

Betongblock på gång- och cykelbana saknar utmärkning. Cyklandeombud ställer ut reflexer framför betongblock för att de ska synas i mörker. Craftor AB och Ellevio tar då bort reflexmarkeringen. Vi utbildar Ellevio att tillfälliga hinder alltid ska markeras med tex X3, för att undvika trafikolycka i mörker.

Byggstängsel saknar heltäckande reflex tex X1. Följer inte teknisk handbok, risk för personskador i mörker.

2021-05-14

Ellevio/Craftor har gjort bra lösningar också

Bra saker att berömma Ellevio och Craftor för är att de dragit kablar i luften med kabelstativ vid det tillfälliga övergångsstället. Fötter till byggstängsel har delvis använts på rätt sätt, dvs de har använt ytterhålen för att minska utstickande delar på gång- och cykelbanan, bra. Utspetsning över kantsten är lång, kanske är kanten inte så jämn som det går att göra, men bra ändå.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Andra ärenden med Ellevio

Ärendehantering

Beställare: Ellevio AB
Ellevios informationssida
Utförare: Craftor AB
TA-plan: Ramudden
2020-09-12 Cyklandeombud begär ut TA-plan, bifogar bilder på byggstängsel som saknar X1
2020-10-11 Cyklandeombud anmäler till Ellevio
2020-10-11 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret SY2010121209YHN
2020-10-11 Ramudden kontaktar Cyklandeombud
2020-10-27 Trafikkontoret svarar ”entreprenör ska åtgärda”
2021-01-04 Påminnelse till Ellevio
2021-01-21 Ny påminnelse om åtgärder till Ellevio
2021-01-21 Ny fråga till trafikkontoret ”är vite krävt?”
2021-02-03 Frågor/svar till/från Ellevio om snöröjning
2021-02-05 Fråga vilken metod som använts för snöröjning
2021-02-05 Fortfarande inte snöröjt
2021-02-10 Påminnelse till Ellevio om snöröjning finns i listan
2021-02-11 Ellevio svarar, fast inte på frågan
2021-02-23 Påminnelse till Ellevio och svar
2021-02-24 Fråga till Ellevio om Ellevio kontrollerade åtgärd
2021-03-01 Påminnelse till Ellevio om de kontrollerat Craftor
2021-03-02 Jord och grus lämnat på cykelstråket
2021-03-03 Cyklandeombud sopar och skyltar
2021-04-06 Betongblock flyttas efter en månad
2021-04-08 Cyklandeombud föreslår möte med Craftor och Ellevio via mail
2021-04-14 Svar från Ellevio, men inte svar på frågorna. Vi frågar igen.
2021-04-16 Svar från Ellevio. Inte svar på alla frågor, vi frågar igen
2021-05-07 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik
2021-05-19 Utspetsning saknas fortfarande, grus ej åtgärdat.
2021-06-03 Efter en månad utspetsning fortfarande inte åtgärdat av Ellevio/Craftor
2021-08-31 Fråga till trafikkontoret om nerkörd elstolpe, betongblock på cykelbanan

Uppdateringar

2021-08-31
Fråga från Cyklandeombud till trafikkontoret
”Hej!Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Uppföljning av Ellevios/Craftors arbete Bergslagsvägen Islandstorget 
Fortfarande ligger en nerkörd stolpe kvar på cykelstråket, vilket är risk för omkullkörning och persnskador, samt att trafiken har bara en körriktning kvar, Betongblock för trafiksignaler står på cykelstråket. Trafiksignalerna används inte, har inte använts på flera månader. Ett vägmärke i betongfot står också på cykelbanan helt i onödan. 
Vi har legat på Ellevio i säkert 20-40 kontakttillfällen i snart ett år, och ändå klarar de inte att åtgärda dessa mycket enkla saker. Det är mycket svårt att förstå. 
Vi skulle önska att trafikkontoret kan sätta press på Craftor/Ellevio att följa villkor för vägarbete här. Kanske behövs tätare kontroller. 
Dessutom har onödigt mycket yta använts i rondellen för motortrafik. Inte ens de största bussarna och lastbilsekipagen behöver den ytan. Den ytan behövs för cykeltrafiken, för den tillfälligt asfalterade gc-banan är för smal. 
Varför finns dessa brister fortfarande i vägarbetet? 
läs hela ärendet och dokumentation här via länkenhttp://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/

Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-06-03
Omledning på den smala grusade stigen vid Ängbyplan är onödig. Craftor AB och Ellevio har anlagt för bred väg för motortrafiken, den används inte. Så yta finns att låta cykeltrafiken gå på den ordinarie cykelbanan. Efter en månad har Ellevio och Craftor AB ännu inte åtgärdat att utspetsning saknas, vilket är risk för personskador.

2021-06-03

2021-05-19
Utspetsning saknas fortfarande en sektion, vilket inte syns i mörker, utmärkning saknas. Rullgrus ej åtgärdat. Info-skylt saknas.

2021-05-19
2021-05-19

2021-05-07
Bara 2 meter för dubbelriktad gång- och cykeltrafik vid Ängbyplan. Det följer inte stadens villkor för vägarbete, Ellevio AB och Craftor AB skapar konflikt mellan de prioriterade trafikslagen. Vid en kantsten saknas delvis utspetsning, vilket är risk för omkullkörning och personskador.

2021-05-07

En vallgrav bildas när asfaltkant har drop på 4 centimeter precis före en för kort och brant utspetsning över trottoarkant. Hade varit enkelt att haft längre utspetsning som ger mindre brand ramp kant i kant och helt slippa ”vallgraven”.

VTI visar i studier att grus är en känd orsak till omkullkörning och personskador. Trots det godkänner trafikkontoret denna lösning. Här dessutom extra hög risk med lösgrus i kanterna. Rätt metod här är tillfällig asfalt i rätt bredd, det har gjorts i andra tillfälliga trafikomledningar i staden.

Belysningsstolpar står fortfarande kvar på cykelbanan Islandstorget, och blockerar en hel körriktning trots två månader av upprepade uppmaningar. Det är enkelt att åtgärda. Stockholms stad har fortfarande inte tagit bort det nedkörda trafikljuset.

2021-06-03

2021-04-18
Påminnelse till Ellevio om svar på övriga frågor
”Hej och tack för svar. 
Vi har dokumenterat att trafikkontoret ofta godkänner lösningar som inte följer stadens egna villkor för TA-plan och teknisk handbok, vilket trafikkontoret gjort även i detta projket. Vi i Cyklandeombud ställer kraven efter villkor för TA-plan, teknisk handbok och andra styrande dokument och forskning från VTI.
Kanske har det skett något missförstånd här om vilka betongblock som avses. Vi bifogar igen en bild som pekar ut vilka betongblock som avses.  Betongblocken som är fundament för trafikljus är inte i drift, de kan tas bort. De står delvis på cykelbanan, och utmärkning med sidomarkering X3 saknas. Utmärkning med sidomarkering X3 är en väldigt enkelt åtgärd.  
Dessutom står en hänvisningsskylt felaktigt, den syns inte i mörker och är risk för påkörning i mörker. Den är väldigt enkelt att åtgärda, det tar bara 5 sekunder att lyfta den, utan att funktionen försämras, Svårt förstå varför en sådan enkel åtgärd inte görs. 
Fundamenten för trafikljusen står alltså på cykelbanan. Här är cykelbanan underdimensionerad, så varje decimeter är viktig. Trafikljusen är inte i drift, så de kan flyttas bort helt. Fundament för trafikljus används inte som separation mellan gång/cykel och motortrafik, de är till för att trafikljusen ska stå stadigt och inte välta. 
När det nedkörda trafikljuset tas bort, det som ligger under ett deltabloc, då kan även ett deltabloc tas bort om man vill minska risk för påkörning av tung trafik från Preem-macken, av förare som inte tar ut svängen ordentligt. Då behöver inga betongblock alls stå på cykelbanan, det finns då även marginal mellan cykelbana och betongblock. En tillfällig stopplinje kan målas tillbakadragen, för gång och cykeltrafik. Då finns fortfarande deltabloc mellan motortrafik och gång/cykel. Dessutom är hastigheterna låga här. Oftast är det bilkö som rullar väldigt långsamt, och det är begränsat till 30 km/t. Precis som på många ställen i Stockholm där det är skyltat 30km/t och cykelfält precis intill och som helt saknar deltabloc. Om man vill hastighetssäkra motortrafiken ytterligare kan tex tillfälliga korsformade snurrande bumpers användas. 
Alltså, deltablocen mellan motortrafik och gång/cykelbana kan vara kvar, men det finns ingen anledning att deltabloc står på cykelbanan. De kan placeras minst 50cm utanför cykelbanan. Det finns gott om plats att placera deltabloc utanför cykelbanan. 
Att deltabloc över huvud taget står på cykelbanan är för att de blivit påkörda och då flyttade, så egentligen handlar det bara om att flytta tillbaka betongblocken, utanför cykelbanan. 
Det trafikljus som var nedkört vid refug övergångsställe är åtgärdat, bra.  Men det nedkörda trafikljuset som ligger under ett deltabloc är inte borttaget, svårt förstå att det inte togs bort samtidigt när staden ändå var där. Var Craftor på plats för att lyfta undan deltablocket som ligger ovanpå?
Vi inväntar fortfarande svar på följande frågor
– Varför tog det över en månad att åtgärda deltablock som blivit påkörda och hamnat på cykelbanan?
– Varför togs utmärkningen X3 av blockerande betongblocken bort tidigare? 
– Vägvisning visar fel riktnigar, och behöver inte stå på gång- och cykelbanan alls. Den kan flyttas minst 50cm från gång- och cykelbanan.
– Informationsskylt saknas, är villkor för vägarbete enligt teknisk handbok. 
– Asfaltlagningar har för höga kanter, de ska märkas ut. Risk för omkullkörning. 
– Grus kan tas bort från cykelbanan, det fyller inte längre någon funktion. Grus är risk för omkullkörning. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-04-16
Svar från Ellevio
Hej, Betongblocken separerar cykel- och gångtrafikanter från bilister, då avståndet mellan dessa minskat i och med våra arbeten. Stockholms stad var nyligen ute i projektet för att se över att planerna följs, och hade inga invändningar på detta. Gällande den nedkörda stolpen ska staden ta bort den, vilket bör ske inom kort. Du kan kontakta Jxxxx som är chef för Ellevios projekt i Stockholm. Du når henne på xx.mail eller på 0xxx

2021-04-14
Vi mailar samma frågor igen för att få svar.
”Hej och tack för svar.
Bra att ni tagit in en konsult. Det stämmer inte att brister i de flesta fall åtgärdas skyndsamt som ni påstår, tvärtom, om man läser vår dokumentation. Vi undrar om ni tagit del av dokumentationen som visar att brister tar lång tid att få åtgärdade, eller ibland inte åtgärdas alls. 
Flera frågor förblev obesvarade, vi önskar gärna få svar där. 
-Betongblocken Islandstorget som blockerar cykelbanan utan utmärkning är sedan några dagar en aning justerade. Vi förstår inte varför det tog en månad.
– Vi undrar varför Craftor och Ellevio inte följer stadens villkor för vägarbete här. Det har blivit en provkarta på vanliga brister vid trafikomledning för gång- och cykeltrafik. 
– Även mycket enkla åtgärder har tagit lång tid att få åtgärdat. Vi har tidigare fått svar att det finns nästan daglig närvaro av Ellevio, är det då kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik som brister?
– Vi bokar gärna möte för att reda ut detta, och vi har gärna en dragning om trafikomledning i allmänhet vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik. Vi träffar gärna representanter för både Craftor och Ellevio, samt Ellevio’s produktionschef för Stockholm. Vi har dokumenterat allvarliga brister även i andra arbeten av Ellevio, så det finns en anledning för Ellevio att styra upp alla sina arbeten när det gäller trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och ställa krav på underleverantörer.
– Vi önskar gärna ha ett telefonnummer som vi kan ringa till ansvarig projektledare eller arbetsledare med utmärkningsansvar. 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2021-04-14
Ellevio’s kommunikationsavdelning förklarar att eftersom projektet är unikt och så stort, 1,5 miljarder kronor, och med extremt komplicerade moment, och att det ska nå klimatmålet, måste åtgärder för trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik nedprioriteras. Vi är tveksamma om det är orsaker att inte behöva följa stadens villkor för vägarbete. I stadens villkor för vägarbete ska tvärtom gång- och cykeltrafik prioriteras vid tillfälliga trafikomledningar.

2021-04-14
Ellevio svarar via mail, men inte på frågorna vi ställt. Och Ellevio förnekar delvis brister, och påstår att brister åtgärdas skyndsamt i de flesta fall. Trots att de precis tagit del av dokumentation som visar svart på vitt motsatsen.


”Hej, Tack för dina mail. Samtliga synpunkter som inkommer till Ellevio gällande projekt Beckomberga – Bredäng skickas vidare till och ses över av de ansvariga för projektet. Det som brister jämfört med gällande TA-plan ska naturligtvis åtgärdas skyndsamt, vilket sker i de allra flesta fall. Vi är medvetna om att det ibland tagit längre tid än vad som kan anses rimligt, och beklagar det. För att se över framkomlighet och säkerhet för cyklister, gångtrafikanter och funktionsnedsatta har vi tagit in en trafikkonsult specialiserad på cykel som kommit med vissa synpunkter och förbättringsförslag. En del av dessa åtgärder har vi redan vidtagit, och vi ser också över vårt arbete på längre sikt, bland annat genom utbildning i cykelsäkerhet för de som arbetar i projekten. Med vänlig hälsning, Mxxx”

2021-04-08
Cyklandeombud föreslår möte med Craftor AB och Ellevio
”Hej! Vi har tidigare kontaktat Ellevio via sociala medier, och fick nu denna kontaktmöjlighet också. 
Vi undrar varför Craftor och Ellevio inte följer stadens villkor för vägarbete här. Det har blivit en provkarta på vanliga brister vid trafikomledning för gång- och cykeltrafik. 
Även mycket enkla åtgärder har tagit lång tid att få åtgärdat. Vi har tidigare fått svar att det finns nästan daglig närvaro av Ellevio, är det då kompetens om trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik som brister? 
Senast var det ett betongblock som blockerade en hel körriktning för cykeltrafik, det tog över en månad att få det åtgärdat efter anmälan och många påminnelser, det är mycket svårt att förstå. 
Vi bokar gärna möte för att reda ut detta, och vi har gärna en dragning om trafikomledning i allmänhet vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik. Vi träffar gärna representanter för både Craftor och Ellevio, samt Ellevio’s produktionschef för Stockholm. Vi har dokumenterat allvarliga brister även i andra arbeten av Ellevio, så det finns en anledning för Ellevio att styra upp alla sina arbeten när det gäller trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik, och ställa krav på underleverantörer.
Vi vet att det inte är specifikt bara Ellevio och Craftor som inte följer stadens villkor för vägarbete, det är ett nationellt problem visar studier vid VTI. 
Här har vi dokumenterat ärendethttp://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/ Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

2021-04-06
Efter en månad av anmälningar och påminnelser flyttas betongblock bort från cykelbanan.

2021-03-03
Cyklandeombud sopar och skyltar

2021-03-02
Lera, jord och grus lämnat på cykelstråket, i samband med att avstängningen tagits bort.

2021-03-02
Betongblock sticker ut på cykelbanan, risk för omkullkörning och personskador, särskilt i mörker

2021-03-02
Ellevio svarar om snöröjning. Craftor AB gjorde felbedömning och tänkte inte på trafikanter med funktionsvariationer. Trots att de fått anmälan om att det var särskilda problem för trafikanter med funktionsvariationer. Svårt att förstå.

2021-03-02
Smalt för dubbelriktad cykeltrafik när avstängningen tas bort.

2021-03-02
Platå med grus sticker ut på gång- och cykelbanan, utan utmärkning.

2021-03-01
Påminnelse till Ellevio, om de kontrollerat hur/när Craftor AB åtgärdade brister i snöröjning, och öppnade passagen för trafikanter med rörelsevariationer.

2021-02-24
Fråga till Ellevio om Ellevio kontrollerat att Craftor AB åtgärdade brister i snöröjning efter anmälan.

2021-02-23
Påminnelse/svar Ellevio om snöröjning finns på Ellevios lista med punkter som Ellevio kontrollerar vid sina arbeten.

2021-02-11
Ellevio svarar, men inte på frågan om snöröjning finns på Ellevios lista med punkter som Ellevio kontrollerar vid sina arbeten.

2021-02-10
Påminnelse till Ellevio att kolla om de har kontroll av snöröjning på listan när de kontrollerar sina arbeten

2021-02-05
Ännu ingen snöröjning av Craftor AB på norra sidan av Bergslagsvägen. Trafikanter med funktionsvariationer får fortsatt ta en lång omväg, liksom föräldrar med lastcykel, äldre med rollator.

2021-02-05 Passagen fortfarande avstängd för funktionsvarierade

2021-02-05
Fråga/svar Ellevio vilken metod för snöröjning som använts.

2021-02-03
Fler frågor/svar Ellevio

2021-02-03
Svar från Ellevio

2021-02-03
Fråga till Ellevio hur de organiserat snöröjning förbi arbetet.

2021-01-21
Ny fråga till trafikkontoret
Hej!
God fortsättning och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Det här ärendet vid Ängbyplan är lite konstigt. TK har tidigare svarat att ”det är påpekat för entreprenör för åtgärd”
Och nu säger entreprenören att ”allt är godkänt av trafikkontoret, de har också varit här på plats och godkänt” ungefär. 
Fortfarande efter flera månader: saknas utspetsning från Färjestadsvägen, trafikanter med funktionsvariationer är mest utsattacyklande måste bryta mot trafikförordningen
Kort sagt, stadens villkor för vägarbete följs inte. Andra styrande dokument följs inte. Ändå är det godkänt av TK. Vi förstår inte. 
Är vite krävt?
Läs hela ärendet via länk nedan:http://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Vänligen 
Cyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö

2021-01-21
Cyklandeombud uppföljande fråga

2021-01-05
Ellevio svarar att trafikkontoret har godkänt allt

2021-01-04
Påminnelse till Ellevio om åtgärder

2020-12-30
Efter flera månader saknas fortfarande trafikomledning för cykeltrafik från Färjestadsvägen.

2020-12-30 Trafikomledning för cykeltrafik saknas

2020-11-04
Kurvan ännu inte åtgärdad, en mycket enkel åtgärd som bara tar 3 minuter, att flytta på en sergeant. Det syns också att flera har cyklat där. Risken är att framhjulet fastnar på asfaltkanten i kurvan, kör omkull med personskador som följd. Det tar flera veckor innan det åtgärdas.

2020-11-04

2020-11-05
Kantsten syns inte i mörker. Risk för påkörning särskilt för trehjulig lastcykel som får möte och behöver hålla ut. Lätt att åtgärda med reflexskärm, sk sergeant.

2020-11-05 Kantsten risk för omkullkörning

2020-11-01
I innerkurva sticker järnrör ut från cykelstället, kan vara svårt att se i tex mörker och regn. Enkelt att åtgärda med reflexer. Tillfällig belysning skulle vara lämpligt på denna ganska mörka sektion.

2020-11-01

2020-10-27
Trafikkontoret svarar
Hej, Jon, Tack för att du kontaktar oss!
Detta är påpekat för entreprenören för åtgärd. 

Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 
Med vänlig hälsning,
Vxxx
Servicehandläggare 
Trafikkontoret Stockholms stad 

2020-10-23
Sergeanter och tungavstängning flyttas, så cyklande får en linje att följa som leder ner i dike i spårig lera. Risk för omkullkörning och personskador. Även sopmaskinen tar samma väg i kurvan, vilket ytterligare förstärker linjen för cyklande ner i dike i spårig lera. tar flera veckor innan det åtgärdas.

Cyklande har cyklat ner i diket i spårig lera

2020-10-13
Ellevio svarar att förseningar är problemet. Trots att X1 saknades på TA-planen. Svårt att förstå hur något som inte är beställt kan vara försenat.

2020-10-11
Cyklandeombud anmäler brister till trafikkontoret
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vid Ellevios arbete vid Ängbyplan saknas X1 på byggstängsel. Det innebär risk för personskada i tex mörker och regn. En utspetsning är gjord med grus i kurva, även det risk för personskador enligt VTI.
Är detta godkänt av trafikkontoret och i så fall varför? 
TA plan VS48877:2
Se bilder om mer om ärendet via länk nedanhttp://cyklandeombud.se/vagarbete/ramudden-glommer-reflexer-pa-byggstangsel-angbyplan/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534″

2020-10-11
Tweet till Ellevio om brister vid vägarbetet

2020-09-23
Plastband finns på byggstängsel, oklart i vilket syfte.

2020-09-15
X1 saknas fortfarande på byggstängsel.

2020-09-15
Utspetsning över kantsten saknas. Svårt för trafikanter med funktionsvariationer att passera, och svårt för föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller med cykelsläp. Följer inte stadens villkor för vägarbete. Risk för omkullkörning och personskador.

2020-09-15 Utspetsning över kantsten saknas

2020-09-12
COS begär ut TA-plan
Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Jag önskar ta del av TA-plan för arbete Ängbyplan. Byggstängsel utan X1 är placerat över cykelpendlingsstråket. Kartlänk https://goo.gl/maps/kHEo67BNTcwCJRg8A
Kanske är det samma arbete som Islandstorget https://goo.gl/maps/UuvGiPjLMph4pkXNA där hänvisningspil för biltrafik placerades mitt på cykelpendlingsstråket.
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö 0702693534

2020-09-11
X1 finns för motortrafik, men saknas för cykeltrafik

2020-09-11 X1 saknas på byggstängsel

2020-09-10
Hänvisningspil placerad mitt på cykelpendlingsstråket. Ellevio glömde nog bara bort cykeltrafiken, och hade bara motortrafiken i åtanke här. Vi pratade med personer på plats, som bekräftade att hänvisningspilen var avsedd för motortrafik. Efter en stunds förklaring att det även är en huvudled för cykeltrafik, gick de med på att flytta hänvisningspilen så den inte blockerade cykeltrafiken. (och inte felaktigt leder om cykeltrafiken)

2020-09-10 Islandstorget