En byggställning vid Hornsgatan nära slussen följer inte stadens villkor för vägarbete. Otryggt och risker för prioriterad trafik gång och cykel. Funktionsvarierade mest utsatta.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
För gående blir det risker och otryggt när cyklande leds in på trottoaren under en byggställning vid Hornsgatan nära Slussen. Skyltning saknas helt för gående, och bredden räcker inte för dubbelriktad gångtrafik och cykel. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik, med tillfälliga fysiska hastighetsbulor för motortrafiken. Egentligen är busshållplatsens placering inte i linje med stadens framkomlighetsstrategi. Här har staden prioriterat biltrafik istället för gång och cykel.

2021-05-04

Efter 2 månader av felanmälningar, stolpe mitt på huvudled

Efter två månader med felanmälningar har trafikkontoret fortfarande en stolpe mitt på huvudled för cykeltrafik. Trafikkontoret har satt upp blå skyltar, men de skyms av byggställningens fackverk, och är i fel färg. Skyltning för tillfälliga trafikomledningar ska ha orange botten. Och det är oavsett samma risker och trygghet för gående och cyklande på den yta som finns. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik.

2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Så här bör omledning ut i blandad trafik utföras.

Ärendehantering

2021-03-28 Anmälan av trafikant SY2103282029FPE
2021-04-12 Inringda anmälningar när ställning etablerades
2021-04 Ny anmälan av trafikant SY2104280123MZP
2021-05-05 Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret.
2021-05-10 Svar från TK TA-plan saknas
2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled för trafik
2021-05-28 Uppföljande fråga till trafikkontoret

Uppdateringar

2021-05-28
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm Vi tittade på arbetet vid Hornsgatan i torsdags 2021-05-27 (Vi har inte fått något ärendenummer på detta ärende) I stort sett är samma brister kvar för gående och cyklande. Vi kan inte se att det följer stadens villkor för TA-plan, och inte heller stadens framkomlighetsstrategi. Staden tog tidigare fram en tillfällig trafikomledning längs Hornsgatan vid ett annnat arbete, som var bra, när det gäller att leda ut cykeltrafik i blandad trafik. Det är nog det enklaste sättet att göra en trygg och framkomlig trafikomledning för cykeltrafiken i linje med villkor och framkomlighetsstrategi.
Vi förstår inte varför det har tagit två månader med anmälningar, och fortfarande står en stolpe mitt på cykelpendlingsstråket. 
Vi undrar vad som hindrar att beställaren/utföraren polisanmäls av trafikkontoret. Vi önskar ta del av aktuell TA-plan.
Här är länk till vår ärendehantering med dokumentation av platsenhttp://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vänligen Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

2021-05-27
Stolpe kvar mitt på huvudled för trafik.
Efter 2 månader med felanmälningar, har i princip inget gjorts för att följa stadens villkor för vägarbete och framkomlighetsstrategin. Små blå skyltar ovanför siktlinjen och som dessutom som skyms av byggställning finns uppsatta. Skyltning för tillfällig trafikomledning ska ha orange botten. Samma risker för gång- och cykeltrafik finns kvar.

2021-05-27 Stolpe mitt på huvudled
2021-05-27 Skyltning syns inte, fel färg/placering

2021-05-10
Uppföljande fråga från Cyklandeombud
”Hej och igen tack för snabbt svar
Vad hindrar att trafikkontoret polisanmäler? Det är väl det som är problemet att beställare/entreprenörer vet att det ofta inte blir några konsekvenser av att inte följa stadens villkor och styrande dokument? 
Vänligen Jon”

2021-05-10
Nytt svar från TK
Hej Jon, Vi kommer att ta kontakt med entreprenören och försöka hitta en lösning. 
Jag kan inte svara på varför inget har hänt tidigare, kan vara en kombination av resursbrist och frånvaro. Busshållplatsen kan inte flyttas ut i körbanan eftersom bussarna använder den för att vänta in tid så att de kör enligt tidtabellen. Sen undviker vi att ha busshållplatser som blockerar trafiksignaler. Med vänliga hälsningar
xxxxx, Samordnande Trafikingenjör

Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering

2021-05-10
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej och tack för snabbt svar. 
Då det saknas TA-plan kommer trafikkontoret polisanmäla och stänga av arbetet? Vilka åtgärder kommer göras från trafikkontoret och när? Varför åtgärdades inte trots minst 4  tidigare felanmälningar, från etablering och framåt, var det resursbrist på TK?
Kommer ni kräva ny trafikomledning i blandad trafik med den metod som använts tidigare enligt medanstående länkhttps://youtu.be/jXmdfOtMQ5Y
Ang busshållplatsens placering, vad hindrar att anlägga rätt utformad tillfällig busshållplats? Det skulle vara i linje med framkomlighetsstrategin. Hänger inte riktigt med hur det blir mer ”släppa av i korsning” att flytta ut busshållplatsen ett hack. 
Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholm Genom Jon Jogensjö”

2021-05-10
Svar från trafikkontoret, TA-plan finns inte, däremot polistillstånd.
”Det finns ingen TA-plan för arbetet på Hornsgatan men de har polistillstånd för byggställningen.Busshållplatsen är flyttad pga arbetet med slussen. För att flytta ut busshållplatsen en plats skulle man behöva bygga en ny kantsten och höja upp vägen för att det ska vara anpassat och tillgängligt dessutom säger bussarna nej till att släppa på och av passagerare i en korsning. Med vänliga hälsningar xxxx, Samordnande TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd, Trafikreglering”

2021-05-05
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret och begär ut TA-plan
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi observerade en fastighetsrenovering vid Hornsgatan nära Slussen. Risk för personskador mest för gående men även för cyklande. Byggställning är placerad på cykelbanan, gående får ingen varning, och alldeles för smala bredder. Här behöver cykeltrafiken ledas ut i blandad trafik. Motortrafiken behöver tillfälliga fysiska farthinder. 
Se bilder, position och fler detaljer i ärendet via länken nedanhttp://cyklandeombud.se/trafikomledning/byggstallning-hornsgatan-villkor-for-vagarbete-foljs-inte/
Vi ser också problem med busshållplatsen där, vi kan inte se att den placeringen följer framkomlighetsstrategin. Busshållplatsen skulle kunna placeras ”ett hack ut”, utan att ta av ytan för cykeltrafiken. Alltså borde framkomlighet för gående och cykel prioriteras före framkomlighet för biltrafik. 
Vi önskar ta del av TA-plan (om det finns)
Vänligen Cyklandeombud i Stockholms läng enom Jon Jogensjö”

2021-05-04

2021-04– slutet av april
Trafikkontoret registrerar påminnelse anmälan från trafikant. SY2104280123MZP Plastband är uppsatt rakt över trottoar.
”Byggnadsställning i början på Hornsgatan. Jag har redan felanmält att den saknar skyltning för omledning och att omledningen lämnar mycket att önska då cyklande plötsligt hamnar bland gående under dåliga siktförhållanden. Men ni har inte reagerat på detta. Nu har man dragit enkla plastband och inbillar sig att detta är nog för att hejda gående och cyklande under alla tänkbara förhållanden. Det är det inte. Det är mörkt flera timmar om dygnet, dessa band är inte reflekterande och alla går inte runt med ficklampa eller har lykta på cykeln. Banden syns dåligt i mörker och någon kan gå eller cykla in i dem. Det händer att folk dör pga liknande ignorant avspärrning. Och vi har haft fall där illvilliga personer satt upp linor i halshöjd för att avsiktligen skada cyklister. Här har man gjort samma sak, kanske inte av illvilja, utan av oförstånd. Oavsett syfte, så kan utfallet bli lika olyckligt. Folk går eller ramlar av cykeln och slår sig mycket illa, inte sällan i bakhuvudet. Ni måste klanka ner på detta slarv NU! De som fört upp denna ställning utsätter folk för fara. Jag har nu för andra gången uppmärksammat er om problem med denna upplåtelse. Ni har fått rimlig tid att reagera efter jag gjort er varse om missförhållanden. Jag hoppas ingen oskyldig får ta konsekvenserna av nonchalans på flera nivåer i detta ärende.

Plastband syns inte i mörker
Bild skickad till Trafikkontoret

2021-04-12
Cyklandeombud anmäler via telefon till trafikkontoret

2021-03-28
Trafikkontoret registrerar anmälan från trafikant SY2103282029FPE om ställningsbygget.
”Fastigheten vid Hornsgatan 18 ska påbörja renovering ser det ut som. Helt ok. Och bra. Dessvärre måste ju byggställning stå på trottoar som tidigare redan fördelats till cykel- och gångtrafik, pga avspärrad busstation.
Resultatet är att cykelbanan är i princip borta eller att det inte är trafiksäkert längre. Se bild. När försvinner busstationen som tagit den egentliga cykelbanan i anspråk? Hur ska omledning se ut enligt TA-plan? Kan man ge/omleda cyklister till högra delen av vägbanan, redan från korsningen med Götgatan? Just denna sträcka har tämligen låg trafik och vägbanan är bred, så det borde fungera bättre än att cyklister och gående krockar under ställningen. Jag poängterar att det kommer bli mörkt därunder. Det kommer samlas skräp, elsparkar och byggmaterial. Och byggare kommer behöva gå där. Jag poängterar också att denna plats hanterar stora flöden cyklister. Ännu lite mer nu under Corona. Om man tycker cyklister ska fortsätta inunder byggnadsställningen se då till att stolpar har ordentlig reflex och att X1 Markeringspil nyttjas. För det var inte lätt att se att man kan/ska(?) fortsätta under ställningen. Med andra ord, se till att man behandlar det som om det vore vägbana inte lekstuga.”