Kommunerna i Stockholms län använder ofta grus som halkbekämpning på gång- och cykelbanor. VTI menar att gruset snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Kommunerna måste alltså fasa ut användningen av grus.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

VTI: Grus ökar olyckor

Under mars månad är 22 procent av singelolyckorna med cyklande relaterade till grus nationellt. I Stockholm beror en tredjedel av cykelolyckorna under mars på grus. VTI uppskattar att snabbare upptagning av grus skulle minska singelolyckor med 10-15 procent.

Huvudstråk Rosenlundsparken Stockholm

Även fallolyckor hos gående på grus

via NTF länk

Varför används grus över huvud taget?

Sopsaltning är en överlägsen metod för halkbekämpning av gång- och cykelbanor visar studier vid VTI. Varför fortsätter kommuner ändå med plogning och grus? En del kommuner svarar att sopsaltning är dyrare. Men tex Karlstads kommun säger att ”kostnaden för att halkbekämpa med sand eller saltlake är i stort sett likvärdig”. Vi misstänker att de kommuner som tror att de sparar pengar med grus inte räknat med vårdkostnader och kostnader i produktionsbortfall. Och att ”sparkommunerna” inte heller räknat på samhällsekonomiska vinster när fler lockas att gå och cykla.

Sundbyberg Ursviksvägen

Plogning ger ofta ofarbart resultat för cykeltrafik

Vid temperaturer runt nollan skär däcken igenom snölagret, när plogning inte sker ända ner till asfalten. Det kan se ut som att cykelbanan är snöröjd, men cykeln kastas okontrollerat åt olika håll. Det är ofarbart, men entreprenören kan ändå rapportera att uppdraget är utfört och får arvode.

Vid kallare väder bildas ofta en kullerstensliknande profil, eftersom plogning ofta inte sker ner till asfalten. Cykeln hoppar och studsar, det blir stötar upp i ryggrad och huvud. Den som kör hem matvaror på cykeln får varorna skakade. Även i låga hastigheter är det stötigt. Möjligen om hastigheten sänks till gångfart går det att cykla, men då kan man lika gärna gå, och det är inte längre cykling det handlar om. Även här ser det ut att vara snöröjt vid en besiktning. Utföraren kan rapportera utfört uppdrag och fakturera, men det är ofarbart för cykeltrafik.

Grus ger ofta dammig luft för gående och cyklande

Grus på lokala gator i bostadsområden och på större trafikleder ger ofta dammig luft som gående och cyklande andas in. Det kan även kännas att det knastrar i munnen av dammpartiklarna, och att partiklarna sticker i ögon om det blåser. Det är inte lockande att välja cykel som vardagstransport då, och sannolikt inte hälsosamt.

Exempel omkullkörning på grus

Läs mer om risker med grus

Läs mer om fördelar med sopsaltning

  • Fallolyckor hos gående halveras (VTI studier i Stockholm)
  • 40 procent färre singelolyckor med cyklister på de sopsaltade stråken (VTI studier i Stockholm)
  • Med sopsaltade stråk ökar cykeltrafik med 30 procent (VTI studier i Stockholm)

Ärendehantering

2021-03-11 Mail till trafikkontoret och trafikroteln Stockholm
2021-04-05 Vi frågar regionala cykelkansliet om de kan samordna frågan för alla kommuner i länet.

Uppdateringar

2021-04-05
Cyklandeombud frågar regionala cykelkansliet om de kan samordna och driva frågan mot alla kommuner i länet.
”Hej! Eftersom VTI har kommit fram till att grus snarare ökar trafikolyckor än minskar trafikolyckor, driver vi nu att kommunerna i Stockholms län ska fasa ut användning av grus. Se dokumentation om detta via denna länk. http://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Det skulle vara bra om regionens cykelkansli kan driva detta uppdrag, i alla kommuner i regionen. Vilka möjligheter har ni att göra det?
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud i Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2021-03-11
Mail till trafikkontoret att fasa ut gruset.
”Hej! Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi i Cyklandeombud vill fasa ut användning av grus på gång- och cykelbanor för att minska olyckor med personskador. Orsaken är att VTI anser att grus snarare ökar olyckor än minskar olyckor. Alltså grus tillför fler olyckor än det reducerar olyckor, totalt sett.
Målet är att fler gång- och cykelbanor sopsaltas och att grusanvändning fasas ut. Där grus ändå används måste grusupptagning ske mycket tidigare för att reducera singelolyckor på cykel. 
Metoden plogning + grus har flera nackdelar. Ofta ger plogning resultatet ofarbart, eftersom plogning ofta inte sker ner till asfalten. Det ser ut som att det är snöröjt, och utföraren kan rapportera uppdraget utfört och erhålla arvode, men det är fortfarande ofarbart. Dels packas snön till kullerstensliknande profil, vilket gör att cykeln studsar och skakar, även i låga hastigheter. I temperaturer runt nollan blir resultatet också att cykeldäck spårar och cykeln kastas okontrollerat i slumpmässig riktning. 
Staden betalar för en insats som ofta ger ofarbar cykelbana, och när snön smält är gruset orsak till en tredjedel av cykelolyckorna i mars månad. Metoden ger inte heller resultatet ökad cykling året runt i tillräklig grad, tvärtom avskräcker ofta metoden till cykling.
Via länken nedan finns dokumentation och länkar till den fakta vi hänvisar till.http://cyklandeombud.se/snorojning/grus-okar-olyckor-istallet-for-att-minska-olyckor/
Vi föreslår möte om hur trafikkontoret kan avveckla användning av grus för att minska olyckor i cykeltrafiken. Kanske behövs särskild budget för att genomföra en utfasning av grus, och i så fall kommer vi driva det hos trafiknämnd och trafikrotel. 
Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

Mer länkar